สารบัญ/ Index (PDF File)


สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-23
สารบัญ Contents 7
ปณิธาน Pledge 8
พันธกิจ Responsibility 9
ภารกิจ Missions 10
วิสัยทัศน์ Vision 10
วัตถุประสงค์ Objectives 11
เป้าประสงค์หลัก Goals 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategies of Development 13
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย University Council President' Message 14-15
ถ้อยแถลงของอธิการบดี Rector's Speech 16-17
สัญลักษณ์ Symbols 18-19
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 20-23
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 24-51
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The Autonomous State University 26-27
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 28-29
ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ Centralized Services, Coordinated Missions 30
การบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management 31
การบริหารความเสี่ยง Risk Management 32
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน Follow-ups, Auditing, and Appraisals of SUT Achievements 33
งบประมาณ Budget 34
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ Budgetary Management Auditing 35
บุคลากร Personnel 35-36
ผลงานดีเด่นของบุคลากร Outstanding Achievements of SUT Personnel 37
รางวัลเชิดชูเกียรติที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ Prestigiously Recognized Staff: National Awards and International Awards 38-39
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 40-41
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 42-51
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ   Results of Mission Operations and Implementations   52-127
การจัดการศึกษา Educational Management 54-70
การวิจัย Research 71-89
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 90-104
การบริการวิชาการแก่สังคม Public Academic Services 105-116
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion and Preservation 117
กิจกรรมนักศึกษา Student Activities 118-127
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 128-137
ความร่วมมือกับต่างประเทศ International Cooperation 130-132
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 133-137
กิจกรรมสำคัญ   Major Activities 138-151
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 152-171

ที่มา : รายงานประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN : 978-974-533-655-1

ต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่