สารบัญ/ Index (PDF File)


สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-25
สารบัญ Contents 2-3
ปณิธาน Pledge 4
วิสัยทัศน์ Vision 5
พันธกิจ Responsibility 6
ภารกิจ Missions 7
วัตถุประสงค์ Objectives 8-9
เป้าประสงค์หลัก Goals 10-11
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategies of Development 12-13
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย University Council President' Message 14-15
ถ้อยแถลงของอธิการบดี Rector's Speech 16-17
สัญลักษณ์ Symbols 18-19
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 20-25
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 26-51
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The Autonomous State University 28-29
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 30-31
ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ Centralized Services, Coordinated Missions 32
การบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management 33
การบริหารความเสี่ยง Risk Management 34
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน Follow-ups, Auditing, and Appraisals of SUT Achievements 34
งบประมาณ Budget 35
บุคลากร Personnel 36-46
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 47-49
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 50-59
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ   Results of Mission Operations and Implementations   52-115
การจัดการศึกษา Educational Management 62-77
การวิจัย Research 78-94
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 95-100
การบริการวิชาการแก่สังคม Public Academic Services 101-107
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion and Preservation 108-109
กิจกรรมนักศึกษา Student Activities 110-113
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 116-129
ความร่วมมือกับต่างประเทศ International Cooperation 116-118
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 119-123
กิจกรรมสำคัญ   Major Activities 130-137
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 138-162

ที่มา : รายงานประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN : 978-974-533-640-7

ต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่