สารบัญ/ Index (PDF File)


สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-24
สารบัญ Contents 2-3
ปณิธาน Pledge 4
วิสัยทัศน์ Vision 5
พันธกิจ Responsibility 6
ภารกิจ Missions 7
วัตถุประสงค์ Objectives 8-9
เป้าประสงค์หลัก Goals 10-11
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategies of Development 12-13
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย University Council President' Message 14-15
ถ้อยแถลงของอธิการบดี Rector's Speech 16-17
สัญลักษณ์ Symbols 18-20
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 21-24
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 25-56
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The Autonomous State University 26-27
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 28-29
ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ Centralized Services, Coordinated Missions 30
การบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management 31
งบประมาณ Budget 32-33
บุคลากร Personnel 34-42
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 43-47
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 48-56
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ   Results of Mission Operations and Implementations   57-122
การจัดการศึกษา Educational Management 58-74
การวิจัย Research 75-98
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 99-104
การบริการวิชาการแก่สังคม Public Academic Services 105-110
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion and Preservation 111-112
กิจกรรมนักศึกษา Student Activities 113-122
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 123-134
ความร่วมมือกับต่างประเทศ International Cooperation 124-126
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 127-134
กิจกรรมสำคัญ   Major Activities 135-158
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 159-176

ที่มา : รายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN : 978-974-533-626-1

ต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่