สารบัญ/ Index (PDF File)


สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-20
สารบัญ Contents 2
ปณิธาน Pledge 4
วิสัยทัศน์ Vision 5
พันธกิจ Responsibility 6
ภารกิจ Missions 7-8
วัตถุประสงค์ Objectives 9
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategies of Development 11
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย Message from the University Council President 12-13
ถ้อยแถลงของอธิการบดี Message from the Rector 14-15
สัญลักษณ์ Symbols 16-17
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 18-20
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 21-54
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The Autonomous State University 22-23
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 24-25
งบประมาณ Budget 26-27
บุคลากร Personnel 28-40
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 41-45
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 46-54
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ   Missions Operations and Implementations   55-108
การจัดการศึกษา Educational Management 56-73
การวิจัย Research 74-87
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 88-93
การบริการวิชาการแก่สังคม Public Academic Services 94-102
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion and Preservation 103-104
กิจกรรมนักศึกษา Student Activities 105-108
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 109-118
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 110-113
ความร่วมมือกับต่างประเทศ International Cooperation 114-118
กิจกรรมสำคัญ   Major Activities 119-138
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 139-151

ที่มา : รายงานประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN 978-974-533-612-4

ต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่