สารบัญ/ Index (PDF File)


สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-25
สารบัญ Contents 6
ปณิธาน Pledge 8
วิสัยทัศน์ Vision 9
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategies of Development 10
ภารกิจ Missions 12
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย Message from the University Council President 14
ถ้อยแถลงของอธิการบดี Messages from the Rectors 16
สัญลักษณ์ Symbols 20
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 22
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 26-50
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The Autonomous State University 28
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 30
งบประมาณ Budget 32
บุคลากร Personnel 34
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 38
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 44
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ Missions Operations 51-93
การจัดการศึกษา Educational Management 52
การวิจัย Research 65
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 81
การบริการวิชาการแก่สังคม Public Academic Services 83
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion and Preservation 86
กิจกรรมนักศึกษา Student Activities 88
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 94-102
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 96
ความร่วมมือกับต่างประเทศ International Cooperation 99
กิจกรรมสำคัญ Activities Highlights 103-118
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 119-151

ที่มา : รายงานประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN 974-533-561-4

ต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่