รายงานประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Annual Report 2004 Suranaree University of Technology

สารบัญ/ Index (PDF File)

(หลังจากเลือกหัวข้อแล้ว กรุณาใช้ Rotate View Counterclockwise ในโปรแกรม Adobe เพื่อปรับมุมมองให้เหมาะสม)

สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-15
สารบัญ Contents 3
ปณิธาน Pledge 4
วิสัยทัศน์ Vision 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategy of Development 6
ภารกิจ Missions 6
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย Message from the University Council President 7
ถ้อยแถลงของอธิการบดี Message from the Rector 8
สัญลักษณ์ Symbols 10
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 12
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 17-32
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The State Autonomous University 18
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 19
งบประมาณ Budget 20
บุคลากร Personnel 22
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 25
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 28
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ Missions Operations 33-56
57-71
การจัดการศึกษา Educational Management 34
การวิจัย Research 45
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 57
การบริการวิชาการแก่สังคม Academic Services 59
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion 65
กิจกรรมนักศึกษา Student Activities 67
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 72-82
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 74
ความร่วมมือกับต่างประเทศ International Cooperation 77
สรุปผลการดำเนินงาน และกิจกรรมในรอบ 15 ปี 2003 Activities Highlights 83-86
87-106
107-117
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 118-132

ที่มา : รายงานประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN 974-533-447-2