รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Annual Report 2003 Suranaree University of Technology

สารบัญ/ Index (PDF File)

สารบัญ, ปณิธาน, วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์การพัฒนา, ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-13
สารบัญ Contents 3
ปณิธาน Pledge 5
วิสัยทัศน์ Vision 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategy of Development 6
ภารกิจ Missions 6
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย Message from the University Council President 7
ถ้อยแถลงของอธิการบดี Message from the Rector 8
สัญลักษณ์ Symbols 11
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 12
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operation Resources 14-29
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The State Autonomous University 16
โครงสร้างการจัดองค์กร Organizational Structure 17
งบประมาณ Budget 18
บุคลากร Personnel 20
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 23
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 25
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ Missions Operations 30-31
    การจัดการศึกษา     Educational Management 32
    งานวิจัย     Research 42
    การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี     Technology Adaptation, Transfer and Development 48
    การบริการวิชาการแก่สังคม     Academic Services 56
    การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     Arts and Culture Promotion 59
    กิจกรรมนักศึกษา     Student Activities 61
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 65-77
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 60
ความร่วมมือกับต่างประเทศ International Cooperation 65
กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2546 2003 Activities Highlights 78-83
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators' Directory 84-99
ภาคผนวก Appendix 100-103
    หลักสูตร     Programs 102
    นักศึกษา     Students 104
    ผู้สำเร็จการศึกษา     Graduates 105
    งบประมาณด้านการวิจัย     Research Funding 106
    การเผยแพร่ผลงานวิจัย     Dissemination of Research and its Findings 108
    การบริการวิชาการแก่สังคม     Academic Services 126
    กิจกรรมนักศึกษา     Student Activities 156

ที่มา : รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ISBN 974-533-337-9


Since October 2004 :