รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Annual Report 2002 Suranaree University of Technology

สารบัญ/ Index (PDF File)

ปณิธาน,วิสัยทัศน์,ภารกิจ Pledge, Vision, Missions 1-16
ปณิธาน Pledge 7
วิสัยทัศน์ Vision 7
ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategy of Development 8
ภารกิจ Missions 8
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย Message from the University Council President 9
ถ้อยแถลงของอธิการบดี Message from the Rector 10
สัญลักษณ์ Symbols 12
ภูมิหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT Background 14
การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน Administration and Operations Resources 17-32
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ The State Autonomous University 18
โครงสร้างการจัดองค์กร Organization Structure 19
งบประมาณ Budget 20
บุคลากร Personnel 22
อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภค Physical Plant and Utilities 27
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี Equipment and Technology 29
ผลการดำเนินงานตามภารกิจ Missions Operations 33-58
การจัดการศึกษา Educational Management 34
งานวิจัย 42 Research  
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี Technology Adaptation, Transfer and Development 46
การบริการวิชาการแก่สังคม Academic Services 50
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Arts and Culture Promotion 53
กิจกรรมนักศึกษา Student Activities 56
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น Cooperations 59-67
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ Cooperation within Thailand 60
ความร่วมมือกับต่างประเทศ International Cooperation 65
กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2545 2002 Activities 68-77
ทำเนียบผู้บริหาร Administrators Directory 78-89
ภาคผนวก Appendix 90-143

ที่มา : รายงานประจำปี 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ISBN 974-533-282-8

Since December 2003 : Free Counter