รายงานประจำปี 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Annual Report 2001
Suranaree University of Technology

  PDF File  

นำเสนอรายงานประจำปี 2544 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) สำหรับผู้ที่ใช้ Web Browser ที่ติดตั้งโปรแกรมสนับสนุน Acrobat Reader จากบริษัท Adobe Systems Inc.

Since December,2002 :