การจัดการศึกษา              การวิจัย               การบริการวิชาการ         การบริหารงาน                 ข้อมูลทั่วไป            ข่าว           ค้นหา         
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ มทส
  สอบเข้าและศึกษาต่อ มทส 
  ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
  ข้อมูลสำหรับบุคลากร
  ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า
  ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม
  ห้องสมุด 
  องค์การนักศึกษา 
  บริการต่าง ๆ 
  หน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส
  หมายเลขโทรศัพท์ มทส
  ค้นหานักศึกษา
  ค้นหาบุคลากร
  รวบรวมเวปไซต์น่าสนใจ
  สำนักวิชา
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีอาหาร
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมขนส่ง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมพอลิเมอร์
อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีเลเซอร์
ภาษาอังกฤษ

 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      ฝ่ายรับนักศึกษา

 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี    

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน เป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ตลอดหลักสูตร ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ประมาณ 198 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร ประมาณ 188 หน่วยกิต กลุ่มสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมาณ 175 หน่วยกิต และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประมาณ 193 หน่วยกิต โดยใช้เวลาในการเรียน ตามหลักสูตร 4 ปี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือที่เรียกว่า
สหกิจศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย
วิธีการรับนักศึกษา
1. การสอบคัดเลือกผ่านทบวงมหาวิทยาลัย (Entrance)
2. การให้โควตาแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2544 จะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 หลักสูตร รวม 1,410 คน ดังนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
    ศึกษาเน้นภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการจัดการ การบริหาร การออกแบบวิเคราะห์ระบบ การสร้างสื่อและการประยุกต์ใช้
2. เทคโนโลยีการผลิตพืช
    ศึกษาเกี่ยวกับพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ โดยศึกษาทั้งด้านเทคนิคในการผลิต เพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ และด้านวิทยาศาสตร์ของพืชเพื่อการปรับปรุงลักษณะต่าง ๆ ของพืชให้ดีขึ้น
3. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
    ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เช่น การผสมเทียม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็นต้น รวมทั้งการจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณสูง
4. เทคโนโลยีอาหาร
    ศึกษาเกี่ยวกับเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหารในระบบ อุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการโรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร
5. วิศวกรรมเกษตร
    ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา คิดค้น เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในด้านการ เกษตร ด้านชลประทาน ระบบการให้น้ำสนามกอล์ฟ พืชสวน ไร่นา ในฟาร์มปศุสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
6. วิศวกรรมเครื่องกล
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ ทางกล เช่น กลศาสตร์ของแข็งและของไหล การเขียนแบบวิศวกรรม และอุณหพลศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
7. วิศวกรรมไฟฟ้า
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเครื่อง จักรกลไฟฟ้า ระบบผลิต ส่งจ่ายการควบคุมป้องกันภัยทางไฟฟ้า รวมถึงการศึกษาระบบ ไฟฟ้าศักดาสูง
8. วิศวกรรมโทรคมนาคม
    ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและการใช้ประโยชน์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง คลื่นเสียง เพื่อการติดต่อสื่อสารศึกษาถึงการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนทางการสื่อสารระยะไกลต่าง ๆ
9. วิศวกรรมขนส่ง
    ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของการขนส่ง การวางแผนออกแบบและการดำเนินการระบบ ทางบกและทางน้ำ
10. วิศวกรรมโยธา
    ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม ปฐพีกลศาสตร์ และชลศาสตร์ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการ ออกแบบ ประมาณราคาควบคุมและบริหารงานก่อสร้างต่าง ๆ
11. วิศวกรรมอุตสาหการ
    ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และการบริการทาง ธุรกิจ เช่น การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การวางแผน และการควบคุมการผลิต เป็นต้น
12. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
13. วิศวกรรมเคมี
    ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผนและควบคุมการดำเนินการในกระบวนการผลิต ทางอุตสาหกรรมเพื่อให้วัตถุดิบหรือทรัพยากรเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ทำให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
14. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
    ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรในแนวทางที่คงไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันและปรับปรุง คุณภาพสิ่งแวดล้อม
15. เทคโนโลยีธรณี
    ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางธรณีวิทยา การสำรวจ การวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูล เทคนิคและหลักการทางธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
16. วิศวกรรมโลหการ
    ศึกษาเกี่ยวกับโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมทุกประเภท ในด้านกระบวนการ ผลิตโลหะการออกแบบและควบคุม การเลือกสรรโลหะ การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของโลหะ เป็นต้น
17. วิศวกรรมเซรามิก
    ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกที่มีอยู่แล้ว อุตสาหกรรมเซรามิกใหม่ที่ต้องการเทคโนโลย ีระดับสูงการนำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเซรามิกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การออกแบบเตาเผา และการออกแบบโรงงาน เซรามิก
18. วิศวกรรมพอลิเมอร์
    ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน การสังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ตลอดจนการควบคุมเครื่องจักรในกระบวน การผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์
19. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    ศึกษาการสาธารณสุขทั่วไป และวิชาหลักอื่น ๆ ได้แก่ หลักอนามัยอุตสาหกรรม หลักความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในอุตสาหกรรม การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม พิษวิทยาอาชีวอนามัย และการบริการสุขภาพในสถานประกอบการ
20. อนามัยสิ่งแวดล้อม
    ศึกษาการสาธารณสุขทั่วไป และวิชาหลักอื่น ๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ ทางเสียง และการควบคุม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การสุขาภิบาลอาหาร วิศวกรรมการกำจัดมูลฝอยและกากของเสียการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การกำจัดน้ำโสโครกและสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอัตราการเสี่ยงต่อสุขภาพ

คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
จำแนกตามระดับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก       ร้อยละ  62
ปริญญาโท        ร้อยละ  38
วุฒิต่างประเทศ  ร้อยละ  72
วุฒิในประเทศ    ร้อยละ  28

จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์         ร้อยละ    4
รองศาสตราจารย์    ร้อยละ  18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร้อยละ  18
อาจารย์                 ร้อยละ  60

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าประกันของเสียหายทั่วไป  3,500 บาท
(เรียกเก็บครั้งเดียวและคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)
2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  5,000 บาท/ปี
3. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา   200 บาท/ปี
4. ค่าหน่วยกิต  หน่วยกิตละ   500 บาท

หมายเหตุ
1. อัตราข้างต้นมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหม่ตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้ทราบ แต่ละปีการศึกษา
2. ค่าธรรมเนียมอื่น มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป
3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ
ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา ฯลฯ

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีทุนการศึกษา 4 ประเภท ดังนี้
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ของรัฐบาล)
2. ทุนการศึกษาทั่วไป เป็นทุนการศึกษาที่บุคคล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณา
มอบให้มหาวิทยาลัยนำมาจัดสรรให้แก่นักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่เจ้าของทุนนั้น ๆ กำหนด
3. ทุนค่าอาหารและค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้สำหรับเป็นค่า
อาหารและค่าครองชีพ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา โดยพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาคนละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
4. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ในกรณีที่นักศึกษามีการขาดแคลนเงินค่าใช้จ่ายอย่างกระทันหัน เป็นครั้งคราว นักศึกษาอาจขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนเงินยืมฉุกเฉิน ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ใน 1 ภาคการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 66 4421 6191-8 โทรสาร: 66 4422 4070 และ 66 4422 4017 เพื่อความถูกต้องในการแสดงผล ควรใช้ Browser IE 5.0 ขึ้นไป บนหน้าจอขนาด 800 X600 Pixels