www sut.ac.th
     
  การจัดการศึกษา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
e-Learning
สหกิจศึกษา
ระบบลงทะเบียน
ห้องสมุด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
     
สำนักวิชา นักวิชา  
  เทคโนโลยีสังคม
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
 
     
  การวิจัย
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานวิจัย
ทรัพย์สินทางปัญญา
 
     
  การบริการวิชาการ
  เทคโนธานี
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
บริการห้องประชุมและห้องพัก
บริการเครื่องมือวิเคราะห์
บริการผลิตและพัฒนาสื่อ
การศึกษา
 
     
   โครงการ  
  โครงการสหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

โครงการการศึกษาไร้พรมแดน
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
การศึกษา

 
     
  อื่นๆ  
  หน่วยงานภายใน มทส
โครงการเครือข่ายอุดมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์
ค้นหานักศึกษา
ค้นหาบุคลากร
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์เก่า
 
 
   
 
 
 
     
     
     
 


                                                          การวิจัย

        การวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่สามารถ
สนองตอบความต้องการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลัก
ดันภารกิจการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้าง ความเข้มแข็ง
ในด้านการวิจัยโดยเพิ่มทรัพยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยในหลายรูปแบบ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบ
ประมาณซึ่งได้รับการอุดหนุน จากรัฐบาลและแหล่งเงินทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย
์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาต่างๆ

      การเผยแพร่ผลงานวิจัย  

        ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางสื่อต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๖ เรื่อง
เมื่อเทียบกับจำนวนคณาจารย์ ๒๒๐ คน คิดเป็นสัดส่วนผลงาน : อาจารย์ เป็น ๑ : ๐ . ๗๗ โดยมีผลงาน
วิจัยที่เ ผยแพร่ในระดับนานาชาติจำนวน ๑๔๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๙ . ๓๐ ของผลงานที่เผยแพร่ทั้งหมด
และคิดเป็นสัดส่วนผลงาน : อาจารย์ เป็น ๑ : ๑ . ๕๖

      โครงการหนึ่งอาจารย์ หนึ่งผลงาน  

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เริ่มดำเนินโครงการ ๑ อาจารย์ ๑ ผลงาน เมื่อปี ๒๕๔๕ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทางวิชาการหรือผลงานในลักษณะ
อื่นเพิ่มเติมจากงานประจำ เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และการปรับปรุงการเรียนการสอน
หรือการ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ผลิตผลงานอย่างน้อย ๑ ชิ้น ในรอบ
๑ ปี ( ๑ มกราคม -๓๑ ธันวาคม ) มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๒ คน จากอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
ทั้งสิ้น ๒๑๒ คน ( ร้อยละ ๙๕ . ๒๘ ) ณ สิ้นปี พ . ศ . ๒๕๔๕ มีคณาจารย์เสนอผลงาน ๑๗๔ คน รวม
๒๐๑ ผลงาน

      โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  

        โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเป็นโครงการร่วมระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
( สกว .)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ .) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย
ี แห่งชาติ ( สวทช .) เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันกับความต้องการ
ของ ประเทศใน ๒๕ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนตามโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน

      สิทธิบัตร  
        
         กรรมวิธีการผลิตพาสต้าข้าวเจ้า สำหรับผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนจากแป้งสาลี และทดแทนการใช้แป้ง
สาลีในการผลิตพาสต้า กระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นมานี้ เป็นกระบวนการแบบต่อเนื่องทำให้มีผลผลิตสูง
รวดเร็วโดยเน้นการใช้ข้าวเจ้าที่หาได้ง่าย มีราคาถูกมาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งผลิตภัณฑ์พาสต้าจากข้าวเจ้า 100%
นี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพาสต้าที่ทำ จากแป้งสาลีและบางคุณสมบัติยังเหนือกว่าพาสต้าปกติ เช่น การติด
กันระหว่างเส้นพาสต้า ในต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้แป้งผสมกับสารผสมอาหารอื่นๆ เพื่อทำให้ได้คุณสมบัติ
พาสต้าที่ดีีกรรมวิธีที่คิดค้นขึ้นมานี้สามารถนำไปใช้ในการผลิตบะหมี่สำเร็จรูปได้ ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย อ . ดร . มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ และ
นางสาวปิยมาศมหาบุญญานนท์ มหาวิทยาลัยได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖
เลขที่คำขอ ๐๗๙๔๖๘

        กรรมวิธีการสกัดโปรตีนซิริซินจากรังไหม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องสำอาง และอาหาร
โดยซิริซินมีคุณสมบัติทำให้ผิวนุ่มเนียน ลดการเกิดรอยด่างดำของผิวหนังเนื่องจากแสงแดด เป็น
Antioxidantและระงับการเจริญเติบโต ของเชื้อจุลินทรีย์ ได้ผลผลิตสูง และปราศจากสารเคมีตกค้าง
ขณะนี้มีบริษัทเอกชนหลายรายให้ความสนใจขอใช้สิทธิบัตรนี้แล้ว ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ อ . ดร . มาโนชญ์
สุธีรวัฒนานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๔๖ เลขที่คำขอ ๐๘๐๕๙๕

        กระจกเงาทรงร่มและแผ่นสะท้อนด้านหลัง เป็นกระจกเงารูปแบบพิเศษใช้งานกับกล้องรับภาพขนาด
จิ๋วช่วยขยายอาณาบริเวณการรับภาพของกล้อง ตลอดจนช่วยให้สามารถเก็บภาพที่อยู่ด้านหลังตัวกล้องได้
มีประโยชน์ต่อระบบควบคุมอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้เทคนิคการป้อนกลับภาพ เช่น การควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น
ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย รศ . น . ท . ดร . สราวุฒิ
ิ สุจิตจร ผศ . ดร . กิตติศักดิ์ เกิดประสพ และนายวุฒิชัย สง่างาม มหาวิทยาลัยได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
เมื่อวันที่่๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เลขที่คำขอ ๐๘๒๑๘๔

        กรรมวิธีการผลิตแผ่นซีเมนต์เยื่อกระดาษอัดขึ้นรูป ช่วยลดปริมาณขยะ โดยนำกระดาษกลับมาใช้
ประโยชน์์เป็นวัสดุทดแทนไม้ ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า กรรมวิธีการผลิตทำจากเยื่อกระดาษและปูน
ซีเมนต์แล้วผ่านการอัดขึ้นรูป สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนไม้ เช่น ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรือผนัง
ประกอบ เบาภายในอาคารบ้านเรือน มีความแข็งแรงทนทานเทียบเท่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ มีขายในท้อง
ตลาดแต่ราคาถูก นอกจากนั้นยังมีีีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนอีกด้วย ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ อาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาประกอบด้วย ผศ . ดร . มงคล จิรวัชรเดช และนางสาวนิพันธ์
นิรันดร์นุต มหาวิทยาลัย ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เลขที่คำขอ ๐๘๓๙๐๒

      อนุสิทธิบัตร  

        กระบวนการผลิตน้ำองุ่นพร้อมดื่มที่มีสี กลิ่น และรสขององุ่นเหมือนองุ่นสด ผู้ประดิษฐ์ผลงาน คือ
ศ . ดร . นันทกร บุญเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ เลขที่คำขอ ๐๒๐๓๐๐๐๐๒๙ และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกอนุสิทธิบัตรให
้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีแล้ว คือ อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๙๙๒ ออกให้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖
หมดอายุวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑

      ลิขสิทธิ์  

        โปรแกรมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลงานด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เป็นลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม
( โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) เป็นต้นแบบฐานข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้แก่หน่วยงานที่ทำหน้า
ที่ี่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล
วิเคราะห ์ปัญหา และเก็บสถิติคุณภาพ ทำให้การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและได้ส่งมอบโปรแกรมดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของศูนย์ขยาย
พันธุ์พืชทั่วประเทศแล้ว ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คือ ผศ . ดร . ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืชมหาวิทยาลัยได้จดแจ้งลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ เลขที่คำขอ ๔๕๓๔๕

        โปรแกรมควบคุมเมาส์ด้วยเสียงพูด (Speech Mouse) เป็นลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม ( โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ) และเป็นโปรแกรมควบคุมเมาส์ด้วยเสียงพูดที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผู้สร้าง
สรรค์ ผลงานคือ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ประกอบด้วย อ . พีระพงษ์ อุฑารสกุล นายสมบัติ ทับทิมแดง และนางสาวฉลวยจิตร รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยได้จดแจ้งลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ เลขที่คำขอ ๕๘๘๓๘ โปรแกรมดังกล่าวเหมาะสำหรับคนพิการให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เท่า
เทียม คนปกติและสำหรับผู้ที่รักความสะดวกสบายในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้เมาส์เป็น
ประโยชน์ในการ นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาตนเอง เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกอินเทอร์เน็ต
อย่าง กว้างขวาง โดยนำ ภาษา Visual Basic มาพัฒนาโปรแกรม ซึ่งง่ายต่อการใช้งานเมนูและคำสั่งเป็น
ภาษาไทย และสั่งงานผ่าน ไมโครโฟนที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยและทีมผู้พัฒนาโปรแกรม
ต่างเห็นพ้องกันว่าโปรแกรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง
จึงเปิดเป็นฟรีแวร์เพื่อให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลด โปรแกรมไปใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sut.ac.th/engineering/telecom