หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

1. ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

Bachelor of Engineering Program in Geotechnology

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)

ชื่อย่อ วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Geotechnology)

ชื่อย่อ B.Eng. (Geotech.)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาคนของประเทศ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความต้องการกำลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องสนองตอบต่อความต้องการและสภาพสังคมไทยในอนาคต เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นบทบาททางด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีได้ดีขึ้น

มทส. มีปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคือ เน้นการพัฒนานักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ โดยกำหนดคุณลักษณะที่สำคัญของนักเทคโนโลยี 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล (Infoware) ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) และเน้นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริงตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน

มทส. ประกอบด้วย 5 สำนักวิชา รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาคือ

1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5) สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลกระทบอย่างมากต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนดังกล่าวและเพื่อรองรับการขยายตัวที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากในอนาคต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีธรณีอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และมีความสามารถปฎิบัติได้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รองรับการขยายตัวดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีครบ 4 ประการ ในหลักสูตรจึงจัดให้มีการเรียนในหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของวิชาศึกษาทั่วไป

4.1.1 ให้เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และ

คุณธรรมเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

   1. ให้มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่

หา และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

4.1.3 ให้มีจริยธรรมและสุนทรียภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

4.1.4 ให้รู้จักและเข้าใจสังคมและประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สังคม ดำรงตนใน

สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม

4.1.5 ให้มีจิตสำนึกในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

   1. ให้มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม

และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้

4.1.7 ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมและความ

เป็นอยู่ของมนุษย์

4.1.8 ให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สามารถใช้เทคโนโลยีใน

การติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการรับ-ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร และวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้

4.1.9 ให้มีความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นและ

ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

4.1.10 ให้มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 วัตถุประสงค์ทั่วไปของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

4.2.1 ให้มีความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ

ในสาขาวิชาชีพ

4.2.2 ให้มีทักษะเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์ เพียงพอที่จะนำไปศึกษาต่อใน

สาขาวิชาชีพ

  1. วัตถุประสงค์ของรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

   1. ให้มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบงานวิศวกรรม

   2. ให้มีความรู้ทางด้านกลศาสตร์วิศวกรรม

   3. ให้มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าวิศวกรรม

   4. ให้มีความรู้ทางด้านวัสดุวิศวกรรม

4.4 วัตถุประสงค์ของรายวิชาเทคโนโลยีธรณี

4.4.1 ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีธรณีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

4.4.2 ให้มีประสบการณ์วิชาชีพในขั้นต้นในสถานประกอบการ

4.4.3 ให้มีความสามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม และ จริยธรรม

นอกจากนี้หลักสูตรยังได้พัฒนาให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่นได้ตามความเร่งด่วนของความต้องการของสังคม โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 โปรแกรมการศึกษา คือ วิศวกรรมธรณี อุทกธรณีวิทยา และวิศวกรรมปิโตรเลียม

5. กำหนดเวลาการเปิดสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2538 (เริ่มใช้หลักสูตรเดิมเป็นครั้งแรก)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 (เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 เป็นครั้งแรก)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 (เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เป็นครั้งแรก)

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

8. ระบบการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

9. ระยะเวลาการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

10. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

12. อาจารย์ผู้สอน

12.1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คณาจารย์ประจำ

รศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร Ph.D. (Geological Engineering)

ผศ. ดร. เอมอร ทัศนศร Dr.rer.nat (Geology)

ผศ. ธารา เล็กอุทัย M.Sc. (Basin Evolution and Dynamics)

ผศ. เกรียงไกร ไตรสาร M.S. (Petroleum Engineering)

อ.ดร.จงพันธ์ จงลักษมณี Ph.D. (Geology)

อ. ดร.ทวีศักดิ์ ศิ