หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

1. ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

Bachelor of Engineering Program in Geotechnology

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)

ชื่อย่อ วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Geotechnology)

ชื่อย่อ B.Eng. (Geotech.)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาคนของประเทศ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความต้องการกำลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องสนองตอบต่อความต้องการและสภาพสังคมไทยในอนาคต เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นบทบาททางด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีได้ดีขึ้น

มทส. มีปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคือ เน้นการพัฒนานักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ โดยกำหนดคุณลักษณะที่สำคัญของนักเทคโนโลยี 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล (Infoware) ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) และเน้นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริงตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน

มทส. ประกอบด้วย 5 สำนักวิชา รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาคือ

1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5) สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลกระทบอย่างมากต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนดังกล่าวและเพื่อรองรับการขยายตัวที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากในอนาคต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีธรณีอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และมีความสามารถปฎิบัติได้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รองรับการขยายตัวดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีครบ 4 ประการ ในหลักสูตรจึงจัดให้มีการเรียนในหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของวิชาศึกษาทั่วไป

4.1.1 ให้เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และ

คุณธรรมเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

   1. ให้มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่

หา และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

4.1.3 ให้มีจริยธรรมและสุนทรียภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

4.1.4 ให้รู้จักและเข้าใจสังคมและประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สังคม ดำรงตนใน

สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม

4.1.5 ให้มีจิตสำนึกในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

   1. ให้มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม

และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้

4.1.7 ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมและความ

เป็นอยู่ของมนุษย์

4.1.8 ให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สามารถใช้เทคโนโลยีใน

การติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการรับ-ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร และวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้

4.1.9 ให้มีความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นและ

ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

4.1.10 ให้มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 วัตถุประสงค์ทั่วไปของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

4.2.1 ให้มีความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อ

ในสาขาวิชาชีพ

4.2.2 ให้มีทักษะเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์ เพียงพอที่จะนำไปศึกษาต่อใน

สาขาวิชาชีพ

  1. วัตถุประสงค์ของรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

   1. ให้มีความรู้ในการสำรวจและออกแบบงานวิศวกรรม

   2. ให้มีความรู้ทางด้านกลศาสตร์วิศวกรรม

   3. ให้มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าวิศวกรรม

   4. ให้มีความรู้ทางด้านวัสดุวิศวกรรม

4.4 วัตถุประสงค์ของรายวิชาเทคโนโลยีธรณี

4.4.1 ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีธรณีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

4.4.2 ให้มีประสบการณ์วิชาชีพในขั้นต้นในสถานประกอบการ

4.4.3 ให้มีความสามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม และ จริยธรรม

นอกจากนี้หลักสูตรยังได้พัฒนาให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่นได้ตามความเร่งด่วนของความต้องการของสังคม โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 โปรแกรมการศึกษา คือ วิศวกรรมธรณี อุทกธรณีวิทยา และวิศวกรรมปิโตรเลียม

5. กำหนดเวลาการเปิดสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2538 (เริ่มใช้หลักสูตรเดิมเป็นครั้งแรก)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2541 (เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 เป็นครั้งแรก)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 (เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เป็นครั้งแรก)

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

8. ระบบการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

9. ระยะเวลาการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

10. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก)

12. อาจารย์ผู้สอน

12.1 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คณาจารย์ประจำ

รศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร Ph.D. (Geological Engineering)

ผศ. ดร. เอมอร ทัศนศร Dr.rer.nat (Geology)

ผศ. ธารา เล็กอุทัย M.Sc. (Basin Evolution and Dynamics)

ผศ. เกรียงไกร ไตรสาร M.S. (Petroleum Engineering)

อ.ดร.จงพันธ์ จงลักษมณี Ph.D. (Geology)

อ. ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล Ph.D. (Quaternary Geology)

อ. ดร.Helmut Duerrast Ph.D. (Natural Sciences)

อาจารย์ อัฆพรรค์ วรรณโกมล M.Eng. (Petroleum)

อาจารย์พิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หล้า อาจวิชัย M.Sc. (Engineering Geology)

Imperial College, U.K.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา วรรณขาว M.Sc. (Geological Engineering)

Michigan State Univ., U.S.A.

อาจารย์ ดร.ภักดี ธันวารชร Ph.D. (Geology and Geophysics)

Univ. of London, England

อาจารย์ ดร.เดชา ฉัตรศิริเวช Ph.D.(Chemical Reaction Engineering)

Imperial College, Univ. of London, England

อาจารย์ คณิต แสงวงศ์วานิชย์ B.S. (Honor) in Petroleum Engineering

Univ. of Wyoming, U.S.A.

อาจารย์ ชาลี ศิริรัตนมงคล Graduate Diploma in Applied Geophysics

Univ. of New South Wales, Australia

อาจารย์ สมคิด บัวเพ็ง M.S. (Hydrogeology)

New Mexico Institute of Mining & Tech., U.S.A.

อาจารย์ สัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ M.App.Sci (Hydrogeology & Gwt. Manage.)

Univ. of New South Wales, Australia

อาจารย์ สมชัย วงศ์สวัสดิ์ M.Sc. (Geology) Univ. of Missouri-Rolla, U.S.A.

อาจารย์ วิฑิต ศิริโภคากิจ M.Sc. (Hydrogeology) Birmingham, England

12.2 หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์

ศ. มนัส สถิรจินดา Ma๎tre en Sciences Appliqu้es (M้tallurgie)

รองศาสตราจารย์

รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ Ph.D. (Mechanical Engineering)

รศ. ดร. เกษม ปราบริปูตลุง Ph.D. (Chemical Engineering)

รศ. ดร. จรัสศรี ลอประยูร Ph.D. (Ceramics)

รศ. ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Mineral Processing)

รศ. ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์ Ph.D. (Mechanical Engineering)

รศ. น.อ. ดร. วรพจน์ ขำพิศ Ph.D. (Mechanical Engineering)

รศ. ดร. สราวุฒิ สุจิตจร Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering)

รศ. ดร. อำนาจ อภิชาติวัลลภ Ph.D. (Civil Engineering)

รศ. ไพลิน ฤกษ์จิรสวัสดิ์ M.Sc. (Metallurgy & Materials Science)

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. กิตติ อัตถกิจมงคล Ph.D. (Electrical Engineering)

ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science)

ผศ. ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ Ph.D. (Environmental Engineering)

ผศ. ดร. ฉลองศรี ฟลัด Ph.D. (Chemical Engineering)

ผศ. ดร. มงคล จิรวัชรเดช Ph.D. (Civil Engineering)

ผศ. ดร. ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์ Ph.D. (Mechanical Engineering)

ผศ. ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ Ph.D. (Polymer Engineering)

ผศ. ดร. สมประสงค์ สัตยมัลลี Ph.D. (Transportation Engineering)

ผศ. ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ Ph.D. (Civil Engineering)

ผศ. ดร. สุทิน คูหาเรืองรอง Ph.D. (Ceramics)

ผศ. ดร. อุทัย มีคำ Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology)

ผศ. ดร. เอกชัย จันทสาโร Ph.D. (Turbulence Modelling)

ผศ. ดร. Adrian Evan Flood Ph.D. (Chemical Engineering)

ผศ. ดร. Ranjna Jindal D.Tech.Sc. (Environmental Engineering)

ผศ. วิทวัส ยมจินดา M.Sc. (Agricultural Mechanics)

ผศ. ศาสน์ สุขประเสริฐ วศ.ม. (เทคโนโลยีการขนส่ง)

ผศ. สุยุชน์ สัตยประกอบ M.S. (Electrical Engineering)

อาจารย์

อ. ดร. กษมา จารุกำจร Ph.D. (Polymer Engineering)

อ. ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล Ph.D. (Macromolecular Science)

อ. ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร Ph.D. (Environmental Engineering)

อ. ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล D.Eng. (Metallurgical Engineering)

อ. ดร. ทนงศักดิ์ พิสาลสิน Ph.D. (Civil Engineering)

อ. ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด Ph.D. (Chemical Engineering)

อ. ดร. นิตยา เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science)

อ. ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์ Ph.D. (Macromolecular Science)

อ. ดร. ปราณี ชุมสำโรง Ph.D. (Polymer Science and Technology)

อ. ดร. พรศิริ จงกล Ph.D. (Industrial Engineering)

อ. ดร. พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อ. ดร. รังสรรค์ ทองทา Ph.D. (Electrical Engineering)

อ. ดร. รัตนวรรณ เกียรติโกมล Ph.D. (Chemical Engineering)

อ. ดร. วิมลลักษณ์ หนูบุตร Ph.D. (Macromolecular Science)

อ. ดร. วีรชัย อาจหาญ Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering)

อ. ดร. วีระชัย มโนพิเชฐวัฒนา Ph.D. (Industrial Engineering)

อ. ดร. วีระยุทธ์ ลอประยูร Ph.D. (Ceramics)

อ. ดร. วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน Ph.D. (Food Science)

อ. ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล D.Eng (Civil and Environmental Engineering)

อ. ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข Ph.D. (Civil Engineering)

อ. ดร. สุดจิต ครุจิต Ph.D. (Environmental Engineering)

อ. ดร. อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ Ph.D. (Electrical and Computer Engineering)

อ. ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science)

อ. ดร. Shigeki Morimoto Ph.D. (Industry)

อ. กัณทิมา ผลประเสริฐ วท.ม. (เคมีเทคนิค)

อ. คะชา ชาญศิลป์ M.A. (Communication Arts)

อ. จรียา ยิ้มรัตนบวร วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)

อ. จิระพล ศรีเสริฐผล M.Eng. (Technical maintenance of aviation electrosystems

and pilot-navigation complexes)

อ. ชัยวัฒน์ จิตรวาสน์ M.S. (Industrial & Operations Engineering)

อ. เชาวน์ หิรัญตียะกุล วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ)

อ. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อ. ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อ. ธีรวัฒน์ สินศิริ วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง)

อ. ธีระชาติ พรพิบูลย์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อ. นิตยา บุญเทียน วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

อ. นิมิต ชมนาวัง M.Eng. (Electrical Engineering)

อ. บุญชัย วิจิตรเสถียร วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

อ. บุญเรือง มะรังศรี วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อ. ประพันธ์ ดลวิชัย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อ. ร.อ. ประโยชน์ คำสวัสดิ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อ.เผด็จ เผ่าละออ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อ. พนารัตน์ โทมณี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

อ. พรพจน์ ตันเส็ง M.Eng. (Soil Engineering)

อ. พีระพงษ์ อุฑารสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อ. มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อ. รณกิตติ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ M.Eng. (Soil Engineering)

อ. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อ. วิโรจน์ แสงธงทอง วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อ. วิโรจน์ วงศ์ธัญลักษณ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

อ. ศิริรัตน์ รัตนจันทร์ วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)

อ. สงบ คำค้อ วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)

อ. สอาด สุลักษณ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

อ. สนั่น ตั้งสถิตย์ วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

อ. สมพันธุ์ ชาญศิลป์ M.Eng. (Electrical Engineering)

อ. สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย MSEE (Communications & Signal Processing)

อ. สามารถ บุญอาจ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)

อ. สุขเกษม กังวานตระกูล วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิก)

อ. สุธรรม ศรีหล่มสัก M.S. (Ceramic Engineering)

อ. อติชาต วงศ์กอบลาภ วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)

อ. อรรณพ ประวัติวงศ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง)

อ. อลิษา รักษาชล สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)

อ. อุษณีย์ กิตกำธร วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)

12.3 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ศาสตราจารย์

ศ. ดร. Edouard Berge Manoukian Ph.D. (Theory. & Math. Phys.)

ศ. ดร. Serguei Meleschko Ph.D. (Phys. and Math.)

ศ. ดร. Takehiko Ishii Ph.D. (Physics)

รองศาสตราจารย์

รศ. ดร. กรกช อินทราพิเชฐ Ph.D. (Molecular Biology)

รศ. ดร. กฤษณะ สาคริก Ph.D. (Theoretical and Computational Chemistry)

รศ. ดร. ทัศนีย์ สุโกศล วท.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)

รศ. ดร. ประภาศรี อัศวกุล Ph.D. (Mathematics)

รศ. ดร. ประสาท สืบค้า Ph.D. (Physics)

รศ. ดร. พูนศุข ศรีโยธา Ph.D. (Biochemistry)

รศ. ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม Ph.D. (Mathematics)

รศ. ดร. วิจิตร รัตนพานี Ph.D. (Inorganic Chemistry)

รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ Ph.D. (Intermediate Energy Nuclear Physics)

รศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมถาวร Doc.rer.nat. (Botany)

รศ. ดร. สำเนา ผาติเสนะ Ph.D. (Physics)

รศ. ดร. เสาวนีย์ รัตนพานี Ph.D. (Physical Chemistry)

รศ. ดร. อรรณพ วราอัศวปติ Ph.D. (Plant physiology)

รศ. ดร. Boris I.Kvasov Ph.D. (Computational Mathematics)

รศ. ดร. Kenneth James Haller Ph.D. (Chemistry)

รศ. ดร. Nikolai Mochkine Ph.D. (Phys. and Math.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. กุลวดี รังษีวัฒนานนท์ Dr.rer.nat. (Der Fachbereich Physikalische Chemie)

ผศ. ดร. ตริตาภรณ์ ชูศรี Ph.D. (Inorganic Chemistry)

ผศ. ดร. ธนพร กมลรัตนโยธิน Ph.D. (Organic Chemistry)

ผศ. ดร. เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ Ph.D. (Toxicology)

ผศ. ดร. พาณี วรรณนิธิกุล Ph.D. (Natural Science)

ผศ. ดร. มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Fuel Science)

ผศ. ดร. สันติ ศักดารัตน์ Ph.D. (Organic Synthesis)

ผศ. ดร. สิทธิโชค แสงโสดา Docteur de3eme cycle (Microbiology)

ผศ. ดร. สุเทพ อุสาหะ Ph.D. (Science Education)

ผศ. ดร. สุรีลักษณ์ รอดทอง Ph.D. (Microbiology)

ผศ. ดร. อนันต์ ทองระอา Dr.rer.nat (Computational Chemistry)

ผศ. ดร. อรชุน ไชยเสนะ Ph.D. (Mathematics)

ผศ. ดร. Eckart Robert Schulz Ph.D. (Mathematics)

ผศ. ดร. James R.Ketudat-Cairns Ph.D. (Biology)

ผศ. ดร. Joewono Widjaja D.Eng. (Electronic Engineering)

ผศ. ดร. Yupeng Yan Ph.D. (Physics)

อาจารย์

อ. ดร. กรรณิกา เสริมสุวิทยวงศ์ Ph.D. (Physiology)

อ. ดร. เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ Ph.D. (Pharmacology)

อ. ดร. คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา Ph.D. (Medical Microbiology)

อ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ Ph.D. (Chemistry)

อ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช Ph.D. (Physics)

อ. ดร. ณัฐวุฒิ ธานี Ph.D. (Ecological Entomology)

อ. ดร. ทรงกต ทศานนท์ Ph.D. (Physics)

อ. ดร. ประพันธ์ แม่นยำ Ph.D. (Physical Science)

อ. ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล Ph.D. (Physics)

อ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ Ph.D. (Physics)

อ. ดร. พิชญา นาคเขียว Ph.D. (Chemistry)

อ. ดร. ยุพาพร ไชยสีหา Ph.D. (Animal Physiology)

อ. ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร Ph.D. (Anatomy)

อ. ดร. รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ Ph.D. (Medicine)

อ. พ.อ. ดร. วรศิษย์ อุชัย Ph.D. (Nuclear Physics)

อ. ดร. วารี วิดจายา Ph.D. (Physiology)

อ. ดร. วิภา สุจินต์ Ph.D. (Biochemistry)

อ. ดร. วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ Ph.D. (Microbiology and Immunology)

อ. ดร. วิสิษฐ์ แววสูงเนิน Ph.D. (Polymer Science)

อ. ดร. ศุภกร รักใหม่ Ph.D. (Physics)

อ. ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ Ph.D. (Physics)

อ. ดร. สุกิจ ลิมปิจำนงค์ Ph.D. (Physics)

อ. ดร. Paul Joseph Grote Ph.D. (Plant Science)

อ. พงศ์เทพ สุวรรณวารี วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

อ. มงคล ผจงธนสฤษฏิ์ MHS. (Molecular Microbiology and Immunology)

12.4 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รองศาสตราจารย์

รศ. ดร. คณิต ไข่มุกด์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

รศ. ดร. ชาญชัย อินทรประวัติ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

รศ. ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

รศ. ดร. ประภาวดี สืบสนธิ์ Ph.D. (Instructional System and Library Science)

รศ. ดร. องค์การ อินทรัมพรรย์ Doctor of Eduation

รศ. ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ M.A. (English as a Foreign Language)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข วท.ด. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)

ผศ. ดร. ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน Ph.D. (Computer Science)

ผศ. ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ Ph.D. (English)

ผศ. ดร. ลัดดา โกรดิ Ph.D. (Library and Information Science)

ผศ. ดร. ศิริลักษณ์ อุสาหะ Ph.D. (Education)

ผศ. ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ Ph.D. (Education Psychology)

ผศ. พะยอม ก้อนในเมือง กศ.ม. (ภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ)

ผศ. Jeremy William Ward M.Ed. (Teaching English Overseas)

อาจารย์

อ. ดร. จิราพร แสงอรุณ Ph.D. (Second Language Education)

อ. ดร. ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ Ph.D. (Teaching English to Speakers of

Other Languages)

อ. ดร. ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ Ph.D. (Linguistics)

อ. ดร. นฤมล รักษาสุข Ph.D. (Library & Information Science)

อ. ดร. บรรเจิด จงอภิรัตนกุล D.Ed. (Curriculum and Instruction)

อ. ดร. พัฒนา กิติอาษา Ph.D. (Anthropology)

อ. ดร. พีรศักดิ์ สิริโยธิน Ph.D. (Educational Studies)

อ. ดร. มณีเพ็ญ อภิบาลศรี Ph.D. (Reading)

อ. ดร. วรพจน์ สุทธิสัย Ph.D. (Industrial-Organization Phychology)

อ. ดร. วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน Docteur en Droit (กฎหมายระหว่างประเทศ)

อ. ดร. สฤษดิ์ ศรีขาว Ph.D. (Curriculum and Instruction ;

Secondary Education)

อ. ดร. สานุช ณ ถลาง Ph.D. (Language and Linguistics)

อ. ดร. สุนิติยา เถื่อนนาดี Ph.D. (Business Administration)

อ. ชนิศา สุกแสงปัญญา M.Sc. (Accounting/Information Systems)

อ. ณัฎฐญา เผือกผ่อง M.A. (Teaching of English As a Second

Language)

อ. น.ต. เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ พบ.ม. (บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์)

อ. เทพทวี โชควศิน อ.ม. (ปรัชญา)

อ. นรินทร ฉิมสุนทร M.A. (Media and Culture)

อ. นิธิวดี ทาเวียง ศศ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

อ. นิศาชล จำนงศรี ศศ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

อ. รัชฎาพร วิสุทธากร M.B.A. (Business Administration)

อ. รุ่งนภา กิติอาษา M.A. (English As a Second Language)

อ. วัลลภ สุปัญญาโชติสกุล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

อ. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

อ. ศศิวรรณ ปริญญาตร M.A. (Applied Linguistics)

อ. ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)

อ. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี M.A. (Teaching)

อ. สุริยา สมุทคุปติ์ M.A. (Anthropology)

อ. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)

อ. อิศรา ประมูลศุข M.A. (English Language Studies and Methods)

อ. Peter Charles Bint M.Phil (Phonetics)

13. จำนวนนักศึกษา

เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวนปีละ 90 คน

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถานประกอบการสหกิจศึกษา

15. ห้องสมุด

ห้องสมุดที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษา และบริการสารสนเทศ ดังนี้

15.1 ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย

15.1.1 หนังสือ

หนังสือภาษาไทย 22,424 เล่ม

หนังสือภาษาอังกฤษ 68,616 เล่ม

15.1.2 วารสาร

วารสารภายในประเทศ 142 ชื่อเรื่อง

วารสารต่างประเทศ 285 ชื่อเรื่อง

วารสารบริจาค 995 ชื่อเรื่อง

15.1.3 สื่ออื่นๆ ได้แก่ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3,279 ชื่อเรื่อง

15.2 บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ให้บริการยืม/ขอสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนและ หน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ ตลอดจนการขอสำเนา/ยืมเอกสาร

ระหว่างประเทศ

15.3 บริการสืบค้นสารสนเทศ

15.3.1 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการ

15.3.2 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

15.4 บริการฐานข้อมูล

15.4.1 ฐานข้อมูล CD-ROM

  • Chemistry Science Citation Index ค.ศ. 1999
  • ComputMath Science Citation Index ค.ศ. 1999
  • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย พ.ศ. 2509

15.4.2 ฐานข้อมูล On-line

  • IEEE/IEL ฐานข้อมูลข้อความเต็มรูปของบทความ วารสาร รายงานการประชุม

มาตรฐานต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • DAO ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

  • Medline ฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • ERIC ฐานข้อมูลด้านการศึกษา
  • ABI/Inform ฐานข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ ฯลฯ
  • FirstSearch ให้บริการฐานข้อมูลกว่า 80 ฐานข้อมูล ครอบคลุมข้อมูลทุกสาขาวิชา

เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร การแพทย์ เป็นต้น

  • Ingenta หรือ UnCover เดิม ให้บริการสั่งสำเนาบทความจากวารสารกว่า26,664 ชื่อ
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ American Chemical Society รวม 24 ชื่อ

ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ให้ข้อมูลตั้งแต่ฉบับ

พิมพ์ปี 1996 - ปัจจุบัน

16. งบประมาณ

ใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17. หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี แบ่งเป็น 3 โปรแกรม ดังนี้

โปรแกรม A วิศวกรรมธรณี (Geological Engineering)

โปรแกรม B อุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology)

โปรแกรม C วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)

17.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

17.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรโปรแกรม A 185 หน่วยกิต

17.1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรโปรแกรม B 185 หน่วยกิต

17.1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรโปรแกรม C 185 หน่วยกิต

17.2 โครงสร้างหลักสูตร

17.2.1 โครงสร้างหลักสูตรโปรแกรม A

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 39 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 33 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 69 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับ 6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

17.2.2 โครงสร้างหลักสูตรโปรแกรม B

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 39 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 33 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 69 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับ 6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

17.2.2 โครงสร้างหลักสูตรโปรแกรม C

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 39 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 33 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 66 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับ 9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

17.3 รายวิชา

17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 63 หน่วยกิต ประกอบด้วย

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย

203 101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)

English I

203 102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)

English II

203 203 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6)

English III

203 204 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6)

English IV

203 305 ภาษาอังกฤษ 5 3 (3-0-6)

English V

กลุ่มวิชาบังคับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาบังคับสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (2-1-6)

Information Technology I

วิชาเลือกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

202 101 การคิด การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 3 (3-0-6)

Logical Thinking

202 204 ไทยศึกษา 3 (3-0-6)

Thai Studies

202 205 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0-6)

Man and Society

202 206 ประชาคมโลก 3 (3-0-6)

World Community

202 216 กีฬาและนันทนาการ 1 (1-2-0)

Sport and Recreation

202 217 ดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อนันทนาการ 1 (1-2-0)

Music and Dance for Recreation

202 307 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3 (3-0-6)

Environment and Development

202 308 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6)

Quality of Life Development

202 309 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)

Organization and Management

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 20 หน่วยกิต

102 111 เคมีพื้นฐาน 1 4 (4-0-8)

Fundamental Chemistry I

102 112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 (0-3-0)

Fundamental Chemistry laboratory I

102 113 เคมีพื้นฐาน 2 4 (4-0-8)

Fundamental Chemistry II

102 114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1 (0-3-0)

Fundamental Chemistry Laboratory II

105 101 ฟิสิกส์ 1 4 (4-0-8)

Physics I

105 102 ฟิสิกส์ 2 4 (4-0-8)

Physics II

105 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0)

Physics Laboratory I

105 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0)

Physics Laboratory II

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 19 หน่วยกิต

103 101 แคลคูลัส 1 4 (4-0-8)

Calculus I

103 102 แคลคูลัส 2 4 (4-0-8)

Calculus II

103 103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3 (3-0-6)

Probability and Statistics

103 105 แคลคูลัส 3 4 (4-0-8)

Calculus III

103 202 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ 4 (4-0-8)

Numerical Methods for Computer

17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 33 หน่วยกิต

422 201 การบริหารวิศวกรรม 4 (4-0-8)

Engineering Management

423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-4)

Computer Programming

425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-6)

Engineering Graphics I

425 202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 (4-0-8)

Thermodynamics I

425 204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 (4-0-8)

Fluid Mechanics I

429 296 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 4 (4-0-8)

Electrical Engineering I

430 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8)

Engineering Statics

430 211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 (4-0-8)

Mechanics of Materials I

431 101 วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8)

Engineering Materials

กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ

โปรแกรม A 75 หน่วยกิต ประกอบด้วย

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพในโปรแกรม A 24 หน่วยกิต

430 241 การสำรวจ 4 (4-0-8)

Surveying

430 242 ปฏิบัติการการสำรวจ 1 (0-3-0)

Surveying Laboratory

434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป 4 (3-3-6)

General Geology

434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4 (3-3-6)

Structural Geology

434 308 การสำรวจธรณีฟิสิกส์ 4 (3-3-6)

Geophysical Exploration

434 310 การฝึกภาคสนาม 3 หน่วยกิต

Field Work

434 381 วิศวกรรมการเจาะ 4 (4-0-8)

Drilling Engineering

กลุ่มวิชาชีพบังคับในโปรแกรม A 45 หน่วยกิต

430 321 ปฐพีกลศาสตร์ 4 (4-0-8)

Soil Mechanics

430 322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 (0-3-0)

Soil Mechanics Laboratory

434 203 ภูมิสันฐานวิทยา 3 (2-3-4)

Geomorphology

434 204 แร่วิทยา 4 (3-3-6)

Mineralogy

434 250 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 3 (3-0-6)

Petroleum Geology

434 305 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ 3 (2-3-4)

Photogeology

434 307 ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา 1 หน่วยกิต

Geological Excursion

434 309 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม 3 (3-0-6)

Environmental Geology

434 330 วิศวกรรมธรณีวิทยา 3 (3-0-6)

Geological Engineering

434 340 อุทกธรณีวิทยา 4 (3-3-6)

Hydrogeology

434 360 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 3 (3-0-6)

Petroleum Economics

434 370 กลศาสตร์หิน 5 (4-3-8)

Rock Mechanics

434 422 การออกแบบและขุดเจาะบนพื้นผิว 4 (4-0-8)

Surface Excavation and Design

434 423 การออกแบบและขุดเจาะใต้ดิน 4 (4-0-8)

Underground Excavation and Design

กลุ่มวิชาเลือกบังคับในโปรแกรม A 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

104 107 มนุษย์และสภาวะแวดล้อม 4 (4-0-8)

Man and Environment

425 300 วิชาชีพวิศวกรรม 1 (1-0-2)

Engineering Profession

430 421 วิศวกรรมฐานราก 4 (4-0-8)

Foundation Engineering

434 202 การเรียงลำดับชั้นและแหล่งทรัพยากรแร่ 3 (3-0-6)

Stratigraphy and Mineral Resources

434 251 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3 (3-0-6)

Petroleum Industry

434 252 คุณสมบัติหินและของไหล 3 (3-0-6)

Rock and Fluid Properties

434 253 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและของไหล 1 (0-3-1)

Rock and Fluid Properties Laboratory

434 306 วิทยาการตะกอน 3 (2-3-4)

Sedimentology

434 331 ปฏิบัติการวิศวกรรมธรณีวิทยา 1 (0-3-0)

Geological Engineering Laboratory

434 341 เทคโนโลยีการพัฒนาน้ำบาดาล 3 (3-0-6)

Hydrogeological Development Technology

434 342 คุณภาพน้ำบาดาล 3 (2-3-4)

Groundwater Quality

434 343 การสำรวจน้ำบาดาล 3 (2-3-4)

Groundwater Investigation

434 344 การประเมินและการจัดการแหล่งน้ำบาดาล 3 (3-0-6)

Groundwater Resources Evaluation and Management

434 352 ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 หน่วยกิต

Petroleum Technological Excursion

434 353 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 4 (3-3-6)

Reservoir Engineering I

434354 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2 3 (3-0-6)

Reservoir Engineering II

434 355 วิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8)

Production Engineering I

434 356 วิศวกรรมการผลิต 2 3 (3-0-6)

Production Engineering II

434 357 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ 3 (3-0-6)

Natural Gas Technology

434 358 การสำรวจปิโตรเลียม 3 (2-3-4)

Petroleum Exploration

434 359 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 4 (3-3-6)

Well Logging

434 371 การเขียนและการเสนอรายงานทางเทคโนโลยีธรณี 1 (1-0-3)

Geotechnological Report Writing and Presentation

434 373 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี 3 (3-0-6)

Quaternary Geology

434 374 ธรณีวิทยาแหล่งแร่ 3 (3-0-6)

Geology of Mineral Deposits

434 375 ธรณีวิทยาเหมืองแร่ 3 (3-0-6)

Mining Geology

434 376 ธรณีวิทยาใต้พื้นผิว 3 (3-0-6)

Subsurface Geology

434 377 เทคโนโลยีหลุมเจาะ 2 (2-0-4)

Well Technology

434 378 ธรณีวิทยาของแหล่งทรัพยากรพลังงาน 2 (2-0-4)

Geology of Energy Resources

434 379 การจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา 2 (2-0-4)

Geodata Processing

434 380 การสำรวจธรณีเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)

Introduction Geochemical Exploration

434 382 การปฏิบัติการผลิต 3 (3-0-6)

Production Operations

434 383 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ 1 (0-3-1)

Drilling Fluid Laboratory

434 410 ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)

Geology for Engineers

434 414 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 3 (0-6-3)

Special Problem I

434 415 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 3 (0-6-3)

Special Problem II

434 416 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 1 3 (0-6-3)

Advanced Topics in Geotechnology I

434 417 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 2 3 (0-6-3)

Advanced Topics in Geotechnology II

434 418 โครงการศึกษาเทคโนโลยีธรณี 1 3 (0-6-3)

Senior Project I

434 419 โครงการศึกษาเทคโนโลยีธรณี 2 3 (0-6-3)

Senior Project II

434 421 กลศาสตร์หินชั้นสูง 4 (3-3-6)

Advanced Rock Mechanics

434 424 กลศาสตร์หินเกลือ 3 (3-0-6)

Rock Salt Mechanics

โปรแกรม B 75 หน่วยกิต ประกอบด้วย

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพในโปรแกรม B 24 หน่วยกิต

430 241 การสำรวจ 4 (4-0-8)

Surveying

430 242 ปฏิบัติการการสำรวจ 1 (0-3-0)

Surveying Laboratory

434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป 4 (3-3-6)

General Geology

434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4 (3-3-6)

Structural Geology

434 308 การสำรวจธรณีฟิสิกส์ 4 (3-3-6)

Geophysical Exploration

434 310 การฝึกภาคสนาม 3 หน่วยกิต

Field Work

434 381 วิศวกรรมการเจาะ 4 (4-0-8)

Drilling Engineering

กลุ่มวิชาชีพบังคับในโปรแกรม B 45 หน่วยกิต

434 202 การเรียงลำดับชั้นหินและแหล่งทรัพยากรแร่ 3 (3-0-6)

Stratigraphy and Mineral Resources

434 203 ภูมิสันฐานวิทยา 3 (2-3-4)

Geomorphology

434 204 แร่วิทยา 4 (3-3-6)

Mineralogy

434 305 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ 3 (2-3-4)

Photogeology

434 306 วิทยาการตะกอน 3 (2-3-4)

Sedimentology

434 307 ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา 1 หน่วยกิต

Geological Excursion

434 309 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม 3 (3-0-6)

Environmental Geology

434 340 อุทกธรณีวิทยา 4 (3-3-6)

Hydrogeology

434 341 เทคโนโลยีการพัฒนาน้ำบาดาล 3 (3-0-6)

Hydrogeological Development Technology

434 342 คุณภาพน้ำบาดาล 3 (2-3-4)

Groundwater Quality

434 344 การประเมินและการจัดการแหล่งน้ำบาดาล 3 (3-0-6)

Groundwater Resources Evaluation and Management

434 353 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 4 (3-3-6)

Reservoir Engineering I

434 355 วิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8)

Production Engineering I

434 359 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 4 (3-3-6)

Well Logging

กลุ่มวิชาเลือกบังคับในโปรแกรม B 6 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

104 107 มนุษย์และสภาวะแวดล้อม 4 (4-0-8)

Man and Environment

425 300 วิชาชีพวิศวกรรม 1 (1-0-2)

Engineering Profession

430 321 ปฐพีกลศาสตร์ 4 (4-0-8)

Soil Mechanics

430 322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 (0-3-0)

Soil Mechanics Laboratory

430 421 วิศวกรรมฐานราก 4 (4-0-8)

Foundation Engineering

434 250 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 3 (3-0-6)

Petroleum Geology

434 251 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3 (3-0-6)

Petroleum Industry

434 252 คุณสมบัติหินและของไหล 3 (3-0-6)

Rock and Fluid Properties

434 253 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและของไหล 1 (0-3-1)

Rock and Fluid Properties Laboratory

434 330 วิศวกรรมธรณีวิทยา 3 (3-0-6)

Geological Engineering

434 331 ปฏิบัติการวิศวกรรมธรณีวิทยา 1 (0-3-0)

Geological Engineering Laboratory

434 343 การสำรวจน้ำบาดาล 3 (2-3-4)

Groundwater Investigation

434 352 ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 หน่วยกิต

Petroleum Technological Excursion

434 354 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2 3 (3-0-6)

Reservoir Engineering II

434 356 วิศวกรรมการผลิต 2 3 (3-0-6)

Production Engineering II

434 357 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ 3 (3-0-6)

Natural Gas Technology

434 358 การสำรวจปิโตรเลียม 3 (2-3-4)

Petroleum Exploration

434 360 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 3 (3-0-6)

Petroleum Economics

434 370 กลศาสตร์หิน 5 (4-3-8)

Rock Mechanics

434 371 การเขียนและการเสนอรายงานทางเทคโนโลยีธรณี 1 (1-0-3)

Geotechnological Report Writing and Presentation

434 373 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี 3 (3-0-6)

Quaternary Geology

434 374 ธรณีวิทยาแหล่งแร่ 3 (3-0-6)

Geology of Mineral Deposits

434 375 ธรณีวิทยาเหมืองแร่ 3 (3-0-6)

Mining Geology

434 376 ธรณีวิทยาใต้พื้นผิว 3 (3-0-6)

Subsurface Geology

434 377 เทคโนโลยีหลุมเจาะ 2 (2-0-4)

Well Technology

434 378 ธรณีวิทยาของแหล่งทรัพยากรพลังงาน 2 (2-0-4)

Geology of Energy Resources

434 379 การจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา 2 (2-0-4)

Geodata Processing

434 380 การสำรวจธรณีเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)

Introduction Geochemical Exploration

434 382 การปฏิบัติการผลิต 3 (3-0-6)

Production Operations

434 383 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ 1 (0-3-1)

Drilling Fluid Laboratory

434 410 ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)

Geology for Engineers

434 414 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 3 (0-6-3)

Special Problem I

434 415 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 3 (0-6-3)

Special Problem II

434 416 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 1 3 (0-6-3)

Advanced Topics in Geotechnology I

434 417 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 2 3 (0-6-3)

Advanced Topics in Geotechnology II

434 418 โครงการศึกษาเทคโนโลยีธรณี 1 3 (0-6-3)

Senior Project I

434 419 โครงการศึกษาเทคโนโลยีธรณี 2 3 (0-6-3)

Senior Project II

434 421 กลศาสตร์หินชั้นสูง 4 (3-3-6)

Advanced Rock Mechanics

434 422 การออกแบบและขุดเจาะบนพื้นผิว 4 (4-0-8)

Surface Excavation and Design

434 423 การออกแบบและขุดเจาะใต้ดิน 4 (4-0-8)

Underground Excavation and Design

434 424 กลศาสตร์หินเกลือ 3 (3-0-6)

Rock Salt Mechanics

โปรแกรม C 75 หน่วยกิต ประกอบด้วย

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพในโปรแกรม C 24 หน่วยกิต

430 241 การสำรวจ 4 (4-0-8)

Surveying

430 242 ปฏิบัติการการสำรวจ 1 (0-3-0)

Surveying Laboratory

434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป 4 (3-3-6)

General Geology

434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4 (3-3-6)

Structural Geology

434 308 การสำรวจธรณีฟิสิกส์ 4 (3-3-6)

Geophysical Exploration

434 310 การฝึกภาคสนาม 3 หน่วยกิต

Field Work

434 381 วิศวกรรมการเจาะ 4 (4-0-8)

Drilling Engineering

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับในโปรแกรม C 42 หน่วยกิต

434 250 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 3 (3-0-6)

Petroleum Geology

434 251 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3 (3-0-6)

Petroleum Industry

434 252 คุณสมบัติหินและของไหล 3 (3-0-6)

Rock and Fluid Properties

434 253 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและของไหล 1 (0-3-1)

Rock and Fluid Properties Laboratory

434 306 วิทยาการตะกอน 3 (2-3-4)

Sedimentology

434 352 ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 หน่วยกิต

Petroleum Technological Excursion

434 353 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 4 (3-3-6)

Reservoir Engineering I

434 354 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2 3 (3-0-6)

Reservoir Engineering II

434 355 วิศวกรรมการผลิต 1 4 (4-0-8)

Production Engineering I

434 356 วิศวกรรมการผลิต 2 3 (3-0-6)

Production Engineering II

434 357 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ 3 (3-0-6)

Natural Gas Technology

434 359 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 4 (3-3-6)

Well Logging

434 360 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 3 (3-0-6)

Petroleum Economics

434 382 การปฏิบัติการผลิต 3 (3-0-6)

Production Operations

434 383 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ 1 (0-3-1)

Drilling Fluid Laboratory

กลุ่มวิชาเลือกบังคับในโปรแกรม C 9 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

104 107 มนุษย์และสภาวะแวดล้อม 4 (4-0-8)

Man and Environment

425 300 วิชาชีพวิศวกรรม 1 (1-0-2)

Engineering Profession

430 321 ปฐพีกลศาสตร์ 4 (4-0-8)

Soil Mechanics

430 322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 (0-3-0)

Soil Mechanics Laboratory

430 421 วิศวกรรมฐานราก 4 (4-0-8)

Foundation Engineering

434 202 การเรียงลำดับชั้นหินและแหล่งทรัพยากรแร่ 3 (3-0-6)

Stratigraphy and Mineral Resources

434 203 ภูมิสันฐานวิทยา 3 (2-3-4)

Geomorphology

434 204 แร่วิทยา 4 (3-3-6)

Mineralogy

434 305 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ 3 (2-3-4)

Photogeology

434 307 ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา 1 หน่วยกิต

Geological Excursion

434 309 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม 3 (3-0-6)

Environmental Geology

434 330 วิศวกรรมธรณีวิทยา 3 (3-0-6)

Geological Engineering

434 331 ปฏิบัติการวิศวกรรมธรณีวิทยา 1(0-3-0)

Geological Engineering Laboratory

434 340 อุทกธรณีวิทยา 4 (3-3-6)

Hydrogeology

434 341 เทคโนโลยีการพัฒนาน้ำบาดาล 3 (3-0-6)

Hydrogeological Development Technology

434 342 คุณภาพน้ำบาดาล 3 (2-3-4)

Groundwater Quality

434 343 การสำรวจน้ำบาดาล 3 (2-3-4)

Groundwater Investigation

434 344 การประเมินและการจัดการแหล่งน้ำบาดาล 3(3-0-6)

Groundwater Resources Evaluation and Management

434 358 การสำรวจปิโตรเลียม 3 (2-3-4)

Petroleum Exploration

434 370 กลศาสตร์หิน 5 (4-3-8)

Rock Mechanics

434 371 การเขียนและการเสนอรายงานทางเทคโนโลยีธรณี 1 (1-0-3)

Geotechnological Report Writing and Presentation

434 373 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี 3 (3-0-6)

Quaternary Geology

434 374 ธรณีวิทยาแหล่งแร่ 3 (3-0-6)

Geology of Mineral Deposits

434 375 ธรณีวิทยาเหมืองแร่ 3 (3-0-6)

Mining Geology

434 376 ธรณีวิทยาใต้พื้นผิว 3 (3-0-6)

Subsurface Geology

434 377 เทคโนโลยีหลุมเจาะ 2 (2-0-4)

Well Technology

434 378 ธรณีวิทยาของแหล่งทรัพยากรพลังงาน 2 (2-0-4)

Geology of Energy Resources

434 379 การจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา 2 (2-0-4)

Geodata Processing

434 380 การสำรวจธรณีเคมีเบื้องต้น 3 (3-0-6)

Introduction Geochemical Exploration

434 410 ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)

Geology for Engineers

434 414 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 3 (0-6-3)

Special Problem I

434 415 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 3 (0-6-3)

Special Problem II

434 416 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 1 3 (0-6-3)

Advanced Topics in Geotechnology I

434 417 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 2 3 (0-6-3)

Advanced Topics in Geotechnology II

434 418 โครงการศึกษาเทคโนโลยีธรณี 1 3 (0-6-3)

Senior Project I

434 419 โครงการศึกษาเทคโนโลยีธรณี 2 3 (0-6-3)

Senior Project II

434 421 กลศาสตร์หินชั้นสูง 4 (3-3-6)

Advanced Rock Mechanics

434 422 การออกแบบและขุดเจาะบนพื้นผิว 4 (4-0-8)

Surface Excavation and Design

434 423 การออกแบบและขุดเจาะใต้ดิน 4 (4-0-8)

Underground Excavation and Design

434 424 กลศาสตร์หินเกลือ 3 (3-0-6)

Rock Salt Mechanics

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจำนวน 1 หน่วยกิต ในภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่กำหนดโดยสาขาวิชาหรือภาคการศึกษาใดๆ ก็ได้ คิดเป็นปริมาณการศึกษา 5 หน่วยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจจะลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาตามลำดับดังนี้

434 490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2)

Pre-cooperative Education

434 491 สหกิจศึกษา 1 5 หน่วยกิต

Cooperative Education I

434 492 สหกิจศึกษา 2 5 หน่วยกิต

Cooperative Education II

434 493 สหกิจศึกษา 3 5 หน่วยกิต

Cooperative Education III

หรือลงเรียนวิชาทดแทนสหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต

434 494 โครงงานศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีธรณี 6 หน่วยกิต

Geotechnological Profession Project

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17.3.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา

เลขประจำรายวิชา ประกอบด้วยเลข 6 ตัว หน้าชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี้

ลำดับที่ 1 หมายถึง สำนักวิชา

ลำดับที่ 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชา

ลำดับที่ 4 หมายถึง ชั้นปี

ลำดับที่ 5 และ 6 หมายถึง ลำดับรายวิชาของแต่ละชั้นปี

17.4 แผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีธรณี

โปรแกรม A วิศวกรรมธรณี

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย

ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย

กิต

กิต

กิต

102 111 เคมีพื้นฐาน 1

4

103 102 แคลคูลัส 2

4

103 105 แคลคูลัส 3

4

102 112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1

1

105 101 ฟิสิกส์ 1

4

105 102 ฟิสิกส์ 2

4

103 101 แคลคูลัส 1

4

105 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

105 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1

ปีที่ 1

202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3

203 102 ภาษาอังกฤษ 2

3

425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2

203 101 ภาษาอังกฤษ 1

3

423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

431 101 วัสดุวิศวกรรม

4

วิชาศึกษาทั่วไป (1)

3

วิชาศึกษาทั่วไป (2)

3

รวม

15

รวม

18

รวม

18

103 103 ความน่าจะเป็นและสถิติ

3

102 113 เคมีพื้นฐาน 2

4

103 202 ระเบียบวิธีการคำนวณเชิง

4

203 203 ภาษาอังกฤษ 3

3

102 114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2

1

ตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์

ปีที่ 2

430 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

4

425 202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1

4

425 204 กลศาสตร์ของไหล 1

4

430 241 การสำรวจ

4

430 211 กลศาสตร์วัสดุ 1

4

429 296 วิศวกรรมไฟฟ้า 1

4

430 242 ปฏิบัติการการสำรวจ

1

434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

4

434 203 ภูมิสันฐานวิทยา

3

434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

4

434 204 แร่วิทยา

4

434 250 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม

3

รวม

19

รวม

21

รวม

18

430 321 ปฐพีกลศาสตร์

4

203 204 ภาษาอังกฤษ 4

3

203 305 ภาษาอังกฤษ 5

3

430 322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

1

422 201 การบริหารวิศวกรรม

4

434 309 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม

3

434 308 การสำรวจธรณีฟิสิกส์

4

434 305 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ

3

434 310 การฝึกภาคสนาม

3

ปีที่ 3

434 330 วิศวกรรมธรณีวิทยา

3

434 307 ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา

1

434 360 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม

3

434 381 วิศวกรรมการเจาะ

4

434 340 อุทกธรณีวิทยา

4

434 370 กลศาสตร์หิน

5

434 490 เตรียมสหกิจศึกษา

1

รวม

16

รวม

15

รวม

18

434 491 สหกิจศึกษา 1

5

434 422 การออกแบบและขุดเจาะ

4

วิชาเลือกบังคับ

3

ปีที่ 4

บนพื้นผิว

 

วิชาเลือกเสรี

5

434 423 การออกแบบและขุดเจาะใต้ดิน

4

วิชาเลือกบังคับ

3

วิชาเลือกเสรี

3

รวม

5

รวม

14

รวม

8

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรม A 185 หน่วยกิต

 

 

 

 

โปรแกรม B อุทกธรณีวิทยา

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย

ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย

กิต

กิต

กิต

102 111 เคมีพื้นฐาน 1

4

103 102 แคลคูลัส 2

4

103 105 แคลคูลัส 3

4

102 112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1

1

105 101 ฟิสิกส์ 1

4

105 102 ฟิสิกส์ 2

4

103 101 แคลคูลัส 1

4

105 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

105 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1

ปีที่ 1

202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3

203 102 ภาษาอังกฤษ 2

3

425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2

203 101 ภาษาอังกฤษ 1

3

423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

431 101 วัสดุวิศวกรรม

4

วิชาศึกษาทั่วไป (1)

3

วิชาศึกษาทั่วไป (2)

3

รวม

15

รวม

18

รวม

18

103 103 ความน่าจะเป็นและสถิติ

3

102 113 เคมีพื้นฐาน 2

4

103 202 ระเบียบวิธีการคำนวณเชิง

4

203 203 ภาษาอังกฤษ 3

3

102 114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2

1

ตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์

 

430 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

4

425 202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1

4

425 204 กลศาสตร์ของไหล 1

4

ปีที่ 2

430 241 การสำรวจ

4

430 211 กลศาสตร์วัสดุ 1

4

429 296 วิศวกรรมไฟฟ้า 1

4

430 242 ปฏิบัติการสำรวจ

1

434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

4

434 203 ภูมิสันฐานวิทยา

3

434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

4

434 204 แร่วิทยา

4

434 353 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1

4

รวม

19

รวม

21

รวม

19

434 202 การเรียงลำดับชั้นหินและ

3

203 204 ภาษาอังกฤษ 4

3

203 305 ภาษาอังกฤษ 5

3

ทรัพยากรแร่

 

434 305 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ

3

434 309 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม

3

ปีที่ 3

434 306 วิทยาการตะกอน

3

434 307 ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา

1

434 310 การฝึกภาคสนาม

3

434 308 การสำรวจธรณีฟิสิกส์

4

434 340 อุทกธรณีวิทยา

4

434 341 เทคโนโลยีการพัฒนาน้ำบาดาล

3

434 381 วิศวกรรมการเจาะ

4

434 355 วิศวกรรมการผลิต 1

4

434 342 คุณภาพน้ำบาดาล

3

วิชาเลือกเสรี

3

434 359 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ

4

434 490 เตรียมสหกิจศึกษา

1

รวม

17

รวม

19

รวม

16

434 491 สหกิจศึกษา 1

5

422 201 การบริหารวิศวกรรม

4

วิชาเลือกบังคับ

3

434 344 การประเมินและการจัดการ

3

วิชาเลือกเสรี

5

ปีที่ 4

แหล่งน้ำบาดาล

 

 

 

วิชาเลือกบังคับ

3

รวม

5

รวม

10

รวม

8

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรม B 185 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม C วิศวกรรมปิโตรเลียม

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วย

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วย

ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วย

กิต

กิต

กิต

102 111 เคมีพื้นฐาน 1

4

103 102 แคลคูลัส 2

4

103 105 แคลคูลัส 3

4

102 112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1

1

105 101 ฟิสิกส์ 1

4

105 102 ฟิสิกส์ 2

4

103 101 แคลคูลัส 1

4

105 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

105 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1

ปีที่ 1

202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3

203 102 ภาษาอังกฤษ 2

3

425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2

203 101 ภาษาอังกฤษ 1

3

423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

431 101 วัสดุวิศวกรรม

4

วิชาศึกษาทั่วไป (1)

3

วิชาศึกษาทั่วไป (2)

3

รวม

15

รวม

18

รวม

18

103 103 ความน่าจะเป็นและสถิติ

3

102 113 เคมีพื้นฐาน 2

4

103 202 ระเบียบวิธีการคำนวณเชิง

4

430 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

4

102 114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2

1

ตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์

 

ปีที่ 2

430 241 การสำรวจ

4

425 202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1

4

425 204 กลศาสตร์ของไหล 1

4

430 242 ปฏิบัติการการสำรวจ

1

430 211 กลศาสตร์วัสดุ 1

4

429 296 วิศวกรรมไฟฟ้า 1

4

434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

4

434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

4

434 250 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม

3

434 252 คุณสมบัติหินและของไหล

3

434 251 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

3

434 353 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1

4

434 253 ปฏิบัติการคุณสมบัติหิน

1

และของไหล

 

 

 

 

 

รวม

20

รวม

20

รวม

19

203 203 ภาษาอังกฤษ 3

3

203 204 ภาษาอังกฤษ 4

3

203 305 ภาษาอังกฤษ 5

3

434 306 วิทยาการตะกอน

3

434 352 ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยี

1

434 310 การฝึกภาคสนาม

3

434 308 การสำรวจธรณีฟิสิกส์

4

ปิโตรเลียม

 

434 356 วิศวกรรมการผลิต 2

3

ปีที่ 3

434 381 วิศวกรรมการเจาะ

4

434 355 วิศวกรรมการผลิต 1

4

434 360 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม

3

434 354 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2

3

434 357 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ

3

434 490 เตรียมสหกิจศึกษา

1

434 383 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ

1

434 359 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ

4

วิชาเลือกเสรี

2

434 382 การปฏิบัติการผลิต

3

วิชาเลือกบังคับ

3

รวม

18

รวม

18

รวม

18

434 491 สหกิจศึกษา 1

5

422 201 การบริหารวิศวกรรม

4

วิชาเลือกบังคับ

3

ปีที่ 4

วิชาเลือกบังคับ

3

วิชาเลือกเสรี

2

วิชาเลือกเสรี

4

รวม

5

รวม

11

รวม

5

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรม C 185 หน่วยกิต

 

 

 

 

18 คำอธิบายรายวิชา

18.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

18.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

203 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)

English I

วิชาบังคับก่อน : การสอบ Placement

ทักษะการเรียนรู้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พัฒนาพฤติกรรมการเรียนและการใช้ประโยชน์จากแหล่งค้นคว้า ความเข้าใจเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการอ่านเอกสารทางวิชาการ การฝึกฟังข้อความเชิงวิชาการและเสริมทักษะด้านไวยากรณ์และคำศัพท์

203 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)

English II

วิชาบังคับก่อน : การสอบ Placement หรือ 203 101 ภาษาอังกฤษ 1

การอ่านโดยเน้นการหาความคิดหลัก ประโยคหลักและโครงสร้างของย่อหน้า การเขียนเบื้องต้น การพูดโต้ตอบในเชิงวิชาการ ฝึกสังเกต และค้นหาหัวข้อเรื่องและโครงสร้างของข้อความเชิงวิชาการ การสนทนาและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์และแนวคิดจากสิ่งที่กำหนดให้อ่าน

203 203 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)

English III

วิชาบังคับก่อน : การสอบ Placement หรือ 203 102 ภาษาอังกฤษ 2

โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในลักษณะที่เป็นข้อความต่อเนื่อง การฟังเพื่อจดบันทึกข้อความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะการอ่านแบบสำรวจ การอ่านแบบข้ามคำ และการอ่านแบบกวาดสายตา ฝึกทักษะในการใช้และเข้าใจคำศัพท์ ไวยากรณ์เพื่อใช้ในการเขียนเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

203 204 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6)

English IV

วิชาบังคับก่อน : การสอบ Placement หรือ 203 203 ภาษาอังกฤษ 3

ทักษะการวิเคราะห์เนื้อความในด้านโครงสร้างประโยค องค์ประกอบ และความต่อเนื่องของเนื้อหา การคาดคะเนในการอ่าน การอ่านแบบสำรวจ การอ่านแบบข้ามคำ การอ่านแบบกวาดสายตาในเนื้อหาที่มีความซับซ้อน ตลอดจนการเรียนรู้ถึงโครงสร้างและรายละเอียดของเนื้อหา เรียนรู้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เนื้อหา และฝึกฟังเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

203 305 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6)

English V

วิชาบังคับก่อน : การสอบ Placement หรือ 203 204 ภาษาอังกฤษ 4

การอ่าน การเขียน และการค้นคว้าทางวิชาการในระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนการจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเตรียมและนำเสนองานเขียนทางวิชาการโดยใช้การให้เหตุผลเชิงโต้แย้งเป็นหลักในการเรียบเรียงและใช้เหตุผลเชิงวิชาการ มีการวางแผน การเรียบเรียง การตรวจทาน และการอ้างอิงเชิงวิชาการที่ถูกต้อง

18.1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

202 101 การคิด การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 3(3-0-6)

Logical Thinking

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการคิดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เหตุผลทั้งแบบนิรนัยและไม่ใช่นิรนัยและการคิดอย่างสร้างสรรค์และปัญญาประดิษฐ์ การใช้ภาษากับการคิดและการนำเสนอความคิด ตลอดจนสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รวมทั้งเพื่อให้มีทักษะในการใช้แหล่งสะสมความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและค้นคว้า

202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)

Information Technology I

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้และสามารถเขียนชุดคำสั่งและโปรแกรมบังคับการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถนำอุปกรณ์พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมพื้นฐานโดยทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทางด้านสถิติพื้นฐาน และการจัดการระบบฐานข้อมูลได้

 

202 204 ไทยศึกษา 3(3-0-6)

Thai Studies

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาถึงกลุ่มวัฒนธรรมของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ โดยเน้นที่พัฒนาการของโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การเมือง การเศรษฐกิจ โดยนำเสนอกรณีศึกษาสังคมและวัฒนธรรมผ่านการนำเสนอประเด็นปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน

202 205 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)

Man and Society

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและบทบาทของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น สถาบันหลักต่าง ๆ ของสังคม เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการในปัจจุบัน และให้สังคมทุกฝ่ายมีบทบาทร่วมกันในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้

202 206 ประชาคมโลก 3(3-0-6)

World Community

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ลักษณะและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ เหตุการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลต่อสังคมโลกและประเทศไทย ตลอดจนหลักและวิธีวิเคราะห์เหตุการณ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ทราบสถานภาพและบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลก และบทบาทของมนุษย์ในฐานะพลเมืองของประเทศและพลเมืองโลก

202 216 กีฬาและนันทนาการ 1(1-2-0)

Sport and Recreation

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นำเสนอความหมายของกีฬาและนันทนาการ ความจำเป็นของกีฬาในแง่ของกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต กติกาแข่งขันกีฬาสากลซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปและมารยาทในการชมกีฬา ตลอดจนการฝึกทักษะกีฬาเบื้องต้นและกิจกรรมนันทนาการบางประเภท

202 217 ดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อนันทนาการ 1(1-2-0)

Music and Dance for Recreation

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นำเสนอความหมายของนันทนาการ สุนทรียภาพ ดนตรี และนาฏศิลป์ ความจำเป็นของสุนทรียภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต การใช้ดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อนันทนาการ มารยาทในการชมนาฏศิลป์ การฟังดนตรี ตลอดจนการฝึกทักษะดนตรีและนาฏศิลป์เบื้องต้น

202 307 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6)

Environment and Development

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ คุณภาพชีวิต และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และมีจิตสำนึกต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม และจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ต่อไปในอนาคต

202 308 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

Quality of Life Development

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาถึงพัฒนาการของมนุษย์ในทุกช่วงอายุสัมพันธ์กับลักษณะของธรรมชาติเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพโดยใช้วิธีการสังเกตและการประเมินบุคลิกภาพ พร้อมทั้งประยุกต์หลักทางสุนทรียศาสตร์ และจริยศาสตร์เพื่อพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมชีวิตการทำงานได้อย่างเหมาะสมและการมีชีวิตที่ดีตามอุดมคติของแต่ละบุคคล

202 309 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)

Organization and Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาถึงลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ ความสำคัญและพฤติกรรมขององค์การ พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนและกระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ ที่สำคัญในการจัดการภายในองค์การ รวมถึงการสรรหา การใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรหลักที่จำเป็นสำหรับการจัดการภายในองค์การ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมิน วิเคราะห์ ชี้จุดบกพร่อง ปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการในองค์การประเภทต่าง ๆ ออกมาในรูปของกรณีศึกษาได้

18.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

102 111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8)

Fundamental Chemistry I

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส จลนศาสตร์เคมี

102 112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)

Fundamental Chemistry I Experiment

วิชาบังคับก่อน : 102 111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน

การทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทำปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว แบบจำลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตร์เคมีและปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ

102 113 เคมีพื้นฐาน 2 4(4-0-8)Fundamental Chemistry II

วิชาบังคับก่อน : 102 111 เคมีพื้นฐาน 1

สมดุลของกรด-เบส เทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ทางเคมี เคมีไฟฟ้า เซลไฟฟ้าชนิดต่างๆ โลหะทรานซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม

102 114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)

Fundamental Chemistry Laboratory II

วิชาบังคับก่อน : 102 113 เคมีพื้นฐาน 2 หรือเรียนควบคู่กัน

การทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงการหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน อุณหเคมี เคมีเทคนิคในการทำภาพพิมพ์เขียว เคมีไฟฟ้า สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสารประกอบของสิ่งมีชีวิตและเคมีสิ่งแวดล้อม

 

 

103 101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8)

Calculus I

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจำกัดเขตและทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส

103 102 แคลคูลัส 2 4(4-0-8)

Calculus II

วิชาบังคับก่อน : 103 101 แคลคูลัส 1

เทคนิคการอินทิเกรต (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ลำดับและอนุกรม เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร

103 103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6)

Probability and Statistics

วิชาบังคับก่อน : 103 102 แคลคูลัส 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงฟังก์ชันแคแรคเทอริสติก ทฤษฎีบทลิมิต ตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงโมเมนต์ เจเนอเรทโมเมนต์ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณการทดสอบสมมติฐาน

103 105 แคลคูลัส 3 4(4-0-8)

Calculus III

วิชาบังคับก่อน : 103 102 แคลคูลัส 2

การอินทิเกรตหลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น วิธีการใช้อนุกรมกำลัง

103 202 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8)

Numerical Methods for Computer

วิชาบังคับก่อน : 103 201 สมการเชิงอนุพันธ์ และ (202 103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หรือ

423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

การคำนวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ สมการพีชคณิตที่ไม่เชิงเส้น สมการพีชคณิตเชิงเส้น ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมตริกซ์สมมาตร พหุนามประมาณค่า การหาอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ การกำหนดเส้นโค้งโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด การประยุกต์โดยใช้คอมพิวเตอร์

105 101 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8)

Physics I

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเคลื่อนที่และกฏของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและการหมุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและการแกว่งกวัด การแผ่ของคลื่นและคลื่นเสียง กลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

105 102 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8)

Physics II

วิชาบังคับก่อน : 105 101 ฟิสิกส์ 1

สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ คลื่นแสง ฟิสิกส์ควอนตัมเบื้องต้น อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน

105 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)

Physics Laboratory I

วิชาบังคับก่อน : 105 101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กับฟิสิกส์ 1

การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1 และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง จะต้องทำการทดลองทางด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล 10 การทดลอง

105 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)

Physics Laboratory II

วิชาบังคับก่อน : 101 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 101 102 ฟิสิกส์ 2 หรือผ่านการเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 มาแล้วและกำลังเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 อยู่

เช่นเดียวกับปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 แต่ทดลองในเรื่องแสง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ยุคใหม่และกัมมันตภาพรังสี

 

 

 

 

 

18. 2 หมวดวิชาเฉพาะ

   1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

422 201 การบริหารวิศวกรรม 4(4-0-8)

Engineering Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการจัดการเบื้องต้น แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลองค์กร หลักการแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยการทำงาน กฏหมายพาณิชย์ทั่วไป เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน การเงินเบื้องต้น การตลาดเบื้องต้น หลักการจัดการโครงการ

423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-4)

Computer Programming

วิชาบังคับก่อน : 202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง การฝึกปฏิบัติ

425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-6)

Engineering Graphics I

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนตัวอักษร ภาพฉายออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนรูปประกอบ การกำหนดมิติ ภาพตัดและสัญนิยม การเขียนและสเก็ตภาพสามมิติด้วยมือเปล่า ศึกษาการเขียนแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

425 202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4(4-0-8)

Thermodynamics I

วิชาบังคับก่อน : 105 101 ฟิสิกส์ 1

นิยามและสังกัป คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติ งานความร้อน กฏข้อที่หนึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฏข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การไม่สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การวิเคราะห์ วัฏจักรอย่างง่ายของ เทอร์โมไดนามิกส์

425 204 กลศาสตร์ของไหล 1 4(4-0-8)

Fluid Mechanics I

วิชาบังคับก่อน : 105 101 ฟิสิกส์1

บทนำ ของไหลสถิติ กฏการลอยตัว สนามความเร็ว ความเร่งของวัตถุที่ไหล กฏพื้นฐานและสนับสนุนสำหรับตัวกลางแบบต่อเนื่อง ปริมาตรควบคุม กฏทรงมวล โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนท์ตัมเชิงมุมและกฏการอนุรักษ์พลังงาน สมการเบอร์นูลลี่ การวิเคราะห์มิติ ทฤษฎีไพร์บัคคิงแฮม การไหลแบบอัดตัวไม่ได้แบบคงตัว การไหลในท่อ การไหลเทอบูเล้นท์ในท่อ การสูญเสียในระบบท่อ การไหลในช่องทางเปิด เครื่องสูบ

429 296 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 4(4-0-8)

Electrical Engineering I

วิชาบังคับก่อน : 105 102 ฟิสิกส์ 2

ความรู้พื้นฐานโดยทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกทและดิจิตอลไอซีต่าง ๆ และระบบควบคุม

430 201 สถิตศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8)

Engineering Statics

วิชาบังคับก่อน : ฟิสิกส์ 1

ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ

430 211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4(4-0-8)

Mechanics of Materials I

วิชาบังคับก่อน : 430 201 สถิตศาสตร์วิศวกรรม

แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพ แรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลของมอร์และหน่วยแรงกระทำร่วม เกณฑ์กำหนดการวิบัติ

 

 

 

 

431 101 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8)

Engineering Materials

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ โลหะผสม พลาสติก แอสฟัลท์ ไม้ คอนกรีต เรซิน ยางและวัสดุเซรามิก แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมายคุณสมบัติทางกลศาสตร์และวิธีทดสอบ การศึกษาโครงสร้าง มหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติ ผลของกระบวนการใช้ความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสม วัสดุอโลหะ เคมีและโครงสร้างของพอลิเมอร์ โครงสร้างและคุณสมบัติของรีแฟรคตอรีเซรามิก การใช้วัสดุวิศวกรรมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

18.2.2 กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ

425 300 วิชาชีพวิศวกรรม 1(1-0-2)

Engineering Profession

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยและนานาชาติ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย ข้อตกลงระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สิทธิและจรรยาบรรณของวิศวกร สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ แนวทางการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเฉพาะสาขา

430 241 การสำรวจ 4(4-0-8)

Surveying

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและพื้นฐานการสำรวจเบื้องต้น งานสนาม พื้นฐานการวัดระยะ หลักการของกล้องระดับ งานระดับ หลักการของกล้องวัดมุม ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้และการปรับแก้ การสามเหลี่ยมเบื้องต้น การทำวงรอบ การคำนวณหาอซิมุท การคำนวณพื้นที่ การเก็บรายละเอียดพื้นที่ เส้นชั้นความสูง การสำรวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศ

430 244 ปฏิบัติการการสำรวจ 1(0-3-0)

Surveying Laboratory

วิชาบังคับร่วม : 430 241 การสำรวจ

ฝึกการเดินนับก้าว การเก็บรายละเอียดพื้นที่เบื้องต้นด้วยการวัดระยะและวัดมุมด้วยเทป การทำงานระดับ การหาระดับแนวเส้นทางและภาคตัดขวาง การวัดระยะทาง การรังวัดมุมราบและดิ่ง การทำวงรอบ การตรวจสอบและปรับแก้กล้องระดับและกล้องวัดมุม การเก็บรายละเอียดและทำแผนที่ภูมิประเทศ การหาพิกัดบนพื้นโลกโดย GPS การวางโค้งราบ

430 321 ปฐพีกลศาสตร์ 4(4-0-8)

Soil Mechanics

วิชาบังคับก่อน : 410 211 กลศาสตร์วัสดุ 1

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจำแนกดินทางวิศวกรรม การสำรวจชั้นดิน การเจาะและเก็บตัวอย่างดิน และทดสอบในสนาม ความหนาแน่น การบดอัดและการปรับปรุงดิน น้ำใต้ดิน การไหลของน้ำใต้ดิน ความเครียดในดิน เนื้อดิน ความต้านทานแรงของดิน การอัดตัว และการทรุดตัว

430 322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0)

Soil Mechanics Laboratory

วิชาบังคับร่วม : 410 321 ปฐพีกลศาตร์

การเจาะเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์คุณสมบัติดินในสนาม และในห้องปฏิบัติการ ความซึมได้ของน้ำ การบดอัด การทดสอบหากำลังอัดแบบคาลิฟอร์เนีย ความเครียดความเค้นของดิน กำลังเฉือนแบบไม่มีแรงอัดด้านข้าง กำลังเฉือนตรง กำลังเฉือนสามแกน

430 421 วิศวกรรมฐานราก 4(4-0-8)

Foundation Engineering

วิชาบังคับก่อน : 410 321 ปฐพีกลศาตร์

ความดันของดิน ฐานรากตื้น ฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานราก กำแพงกั้นดิน เข็มพืดรากปล่องสำหรับงานฐานรากในน้ำ การปรับปรุงฐานราก อาคารกันดิน เรือนกั้นน้ำ เสถียรภาพของความลาดดิน

434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป 4(3-3-6)

General Geology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรณีวิทยาทั่วไปในสังเขปต่าง ๆ ธรณีวิทยากายภาพ ธรณีวิทยาประวัติ แร่วิทยา หิน ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน ฯลฯ รวมถึงการประยุกต์วิชาธรณีวิทยากับสาขาวิชาอื่น ๆ

434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4(3-3-6)

Structural Geology

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

รูปแบบของความเค้นและความเครียดในวัสดุทางธรณี การจำแนกประเภทของโครงสร้างทางธรณีวิทยาจากรูปแบบของหินโผล่และโดยวิธีการโปรเจคชั่น

434 202 การเรียงลำดับชั้นหินและแหล่งทรัพยากรแร่ 3(3-0-6)

Stratigraphy and Mineral Resources

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

ความรู้พื้นฐานทางบรรพชีวินทั่วไปและบรรพชีวินของประเทศไทย มโนคติของการลำดับชั้นหินของประเทศไทยและแหล่งแร่ของประเทศไทย มีการศึกษาภาคสนามอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

434 203 ภูมิสันฐานวิทยา 3(2-3-4)

Geomorphology

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

กระบวนการทางธรณีวิทยาและลักษณะพื้นผิวที่สัมพันธ์กับกระบวนการนั้น ๆ การประยุกต์วิชาภูมิสันฐานวิทยากับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีและวิชาอื่น ๆ

434 204 แร่วิทยา 4(3-3-6)

Mineralogy

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาผลึกศาสตร์ การจำแนกชนิดของแร่ คุณสมบัติของแร่และประโยชน์ของแร่

434 250 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 3(3-0-6)

Petroleum Geology

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

การศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิด การเกิด การสะสมตัวของปิโตรเลียม ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม

434 251 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3(3-0-6)

Petroleum Industry

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีการต่าง ๆ เทคนิคการเจาะหลุมสำรวจและหลุมผลิต ตลอดจนวิธีการนำขึ้นมาสู่ผิว วิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการ กลั่น การขนส่ง และการตลาดของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

 

 

434 252 คุณสมบัติหินและของไหล 3(3-0-6)

Rock and Fluid Properties

วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 102111 เคมีพื้นฐาน 1 และ 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

หรือเรียนร่วมกับรายวิชา 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

คุณสมบัติของหินและของไหล ทางเคมี ฟิสิกส์ แร่ ค่าความพรุน ค่าความซึมผ่านได้ ค่าอิ่มตัวของไหล ความหนืด ความตึงผิว ความดันแค๊พพิลลารี คุณสมบัติของปิโตรเลียม ก๊าซ น้ำมัน และน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของไหล กฏของก๊าซ คุณสมบัติความสัมพันธ์ ความดัน อุณหภูมิ และปริมาตร

434 253 ปฏิบัติการคุณสมบัติหินและของไหล 1(0-3-0)

Rock and Fluid Properties Laboratory

วิชาเรียนร่วม : 434 252 คุณสมบัติหินและของไหล

ปฏิบัติทดลองคุณสมบัติของหินและของไหลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแหล่งกักเก็บและวิศวกรรมการผลิต

434 305 ธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-3-4)

Photogeology

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป และ 434 203 ภูมิสันฐานวิทยา

การใช้ภาพถ่ายทางอากาศกับงานทางด้านธรณีวิทยา หลักเกณฑ์เบื้องต้นและคุณสมบัติของภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพจากภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้พื้นฐานทางการรับรู้ระยะไกลรวมทั้งการประยุกต์ใช้งานกับธรณีวิทยาและเทคโนโลยีธรณี

434 306 วิทยาการตะกอน 3(2-3-4)

Sedimentology

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

การกำเนิดของตะกอนและหินตะกอน สภาวะแวดล้อมของการตกทับถมของตะกอน มโนคติของลักษณะปรากฏของหินชั้นและการประยุกต์ใช้วิชาวิทยาการตะกอนกับวิชาเทคโนโลยีธรณี

 

 

 

 

434 307 ทัศนศึกษาทางธรณีวิทยา 1 หน่วยกิต

Geological Excursion

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป และ 434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง และ

434 203 ภูมิสันฐานวิทยา หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การสังเกตการณ์ในสนามทางกระบวนการทางธรณีวิทยา ภูมิสันฐานวิทยา โครงสร้างทางธรณีวิทยา ลำดับชั้นหินของประเทศไทย แหล่งแร่ และกิจกรรมทางธรณีเทคนิคในประเทศไทย

434 308 การสำรวจธรณีฟิสิกส์ 4(3-3-6)

Geophysical Exploration

วิชาบังคับก่อน : 434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

หลักการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการต่าง ๆ ของการสำรวจธรณีวิทยาใต้พื้นผิวทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ

434 309 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6)

Environmental Geology

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธรณีวิทยาและสภาวะแวดล้อมของมนุษย์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยากับการวางแผนการใช้ที่ดิน การขยายตัวของชุมชน การพัฒนาชนบทและระบบสุขอนามัย

434 310 การฝึกภาคสนาม 3 หน่วยกิต

Field Work

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป และ 434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

ฝึกปฎิบัติการสำรวจทางธรณีวิทยาและการทำแผนที่ การผลิตแผนที่ทางธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง การเตรียมและการเสนอรายงานทางธรณีวิทยา

434 330 วิศวกรรมธรณีวิทยา 3(3-0-6)

Geological Engineering

วิชาบังคับก่อน : 434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

คุณสมบัติและการจำแนกประเภทของวัสดุทางธรณีวิทยา เทคนิคของการสำรวจแหล่งที่ตั้งและการวิเคราะห์ปัจจัยทางธรณีวิทยาสำหรับการสร้างอาคาร แนวอุโมงค์ แนวการวางท่อ และการสร้างทาง

434 331 ปฏิบัติการวิศวกรรมธรณีวิทยา 1(0-3-0)

Geological Engineering Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 434 330 วิศวกรรมธรณีวิทยา

วิธีการเก็บตัวอย่างวัสดุทางธรณีวิทยาสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และวิธีการทดสอบคุณสมบัติทั่วไปทางกายภาพและทางวิศวกรรม

434 340 อุทกธรณีวิทยา 4(3-3-6)

Hydrogeology

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

วัฎจักรของน้ำ กำเนิดของน้ำใต้ดิน ชนิดและคุณลักษณะของชั้นหินอุ้มน้ำ กฎของดาร์ซี

434 341 เทคโนโลยีการพัฒนาน้ำบาดาล 3(3-0-6)

Hydrogeological Development Technology

วิชาบังคับก่อน : 434 340 อุทกธรณีวิทยา

การออกแบบบ่อน้ำบาดาล การเจาะ การทดสอบการสูบและการติดตามผล สถานภาพของน้ำบาดาลในประเทศไทย

434 342 คุณภาพของน้ำบาดาล 3(2-3-4)

Groundwater Quality

วิชาบังคับก่อน : 434 340 อุทกธรณีวิทยา หรือเรียนควบคู่กับ 434 340 อุทกธรณีวิทยา

ธาตุในน้ำบาดาลและแหล่งกำเนิดของธาตุเหล่านั้น การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำบาดาล ตลอดจนการเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยกราฟ มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการบริโภค การชลประทานและอุตสาหกรรม วิธีการเพิ่มหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล

434 343 การสำรวจน้ำบาดาล 3(2-3-4)

Groundwater Investigation

วิชาบังคับก่อน : 434 340 อุทกธรณีวิทยา

การรวบรวมข้อมูลบนพื้นผิวจากการสำรวจภาคสนามและการทำแผนที่ การสำรวจใต้พื้นผิวโดยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์และการเจาะ ชลศาสตร์ของบ่อ การวิเคราะห์ระบบอุทกธรณีวิทยา

 

434 344 การประเมินและการจัดการแหล่งน้ำบาดาล 3(3-0-6)

Groundwater Resources Evaluation and Management

วิชาบังคับก่อน : 434 340 อุทกธรณีวิทยา

การสร้างแบบจำลองแหล่งน้ำบาดาล การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโดยพิจารณาตามหลักสังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ระบบการลดระดับน้ำบาดาล ผลเสียหายของการใช้น้ำบาดาลไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผลกระทบของการทิ้งกากของเสียสู่ใต้ดินต่อน้ำบาดาล การจัดตั้งและการจัดการ

434 352 ทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 หน่วยกิต

Petroleum Technological Excursion

วิชาบังคับก่อน : สำหรับนักศึกษาในโปรแกรมการศึกษา C เท่านั้น หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรมทางปิโตรเลียมตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังการผลิต ตัวอย่างเช่น หินต้นกำเนิดไฮโดรคาร์บอน การสำรวจคลื่นสั่นสะเทือน แท่นเจาะ สถานีผลิต โรงกลั่นอุตสาหกรรม- ปิโตรเคมี

434 353 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1 4(4-0-8)

Reservoir Engineering I

วิชาบังคับก่อน : 434 352 คุณสมบัติหินและของไหล และ 103 105 แคลคูลัส 3

และ425 204 กลศาสตร์ของไหล 1 หรือเรียนร่วมกับ425 204 กลศาสตร์ของไหล 1

การไหลของไหลในตัวกลางพรุน การไหลเข้าสู่หลุม การทดสอบการไหล คุณสมบัติตัวกลางพรุน การคำนวณปริมาณสำรอง กลไกลการขับเคลื่อน และการคำนวณมวลสมดุลย์สำหรับแหล่งก๊าซ ก๊าซ-ก๊าซเหลว น้ำมัน และน้ำบาดาล

434 354 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 2 3(3-0-6)

Reservoir Engineering II

วิชาบังคับก่อน : 434 353 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ 1

การทดสอบอัตราการไหลหลุมก๊าซและหลุมน้ำมัน ความสามารถในการผลิตของหลุม พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม การวิเคราะห์อัตราผลิตที่ลดลง การแทนที่ของสารละลายได้ และการผลิต ทุติยภูมิเบื้องต้น พื้นฐานการทำแบบจำลองคอมพิวเตอร์แหล่งปิโตรเลียม

 

 

 

 

434 355 วิศวกรรมการผลิต 1 4(4-0-8)

Production Engineering I

วิชาบังคับก่อน : 434 354 วิศวกรรมการเจาะ

การไหลผ่านท่อผลิต ท่อผิวดินของของไหลสถานะเดียว และของไหลหลายสถานะ การไหลผ่านโช้ค พฤติกรรมการไหลเข้าหลุม ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความดันไหลก้นหลุม พฤติกรรมการไหลในท่อผลิต วิธีการช่วยผลิต โดยใช้ก๊าซยก การสูบแบบก้านชิก การสูบโดยปั๊มหอยโข่ง การสูบโดยปั๊มไฮโดรลิก

434 356 วิศวกรรมการผลิต 2 3(3-0-6)

Production Engineering II

วิชาบังคับก่อน : 434 355 วิศวกรรมการผลิต 1

อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ อุปกรณ์แยกของไหล ระบบการปฏิบัติต่อน้ำมัน ระบบปฏิบัติต่อน้ำ การออกแบบท่อส่ง มิเตอร์วัดอัตราการไหล และอุปกรณ์เพิ่มความดัน

434 357 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ 3(3-0-6)

Natural Gas Technology

วิชาบังคับก่อน : 434 251 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ส่วนประกอบและคุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ วิธีการวัดและการเก็บตัวอย่าง การประเมินปริมาณสำรอง กระบวนการผลิต เทคนิคการขนส่ง และการอุปโภคก๊าซธรรมชาติ

434 358 การสำรวจปิโตรเลียม 3(2-3-4)

Petroleum Exploration

วิชาบังคับก่อน : 434 308 การสำรวจธรณีฟิสิกส์ และ 434 250 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม

เป้าหมายของการสำรวจ การศึกษาหินกำเนิด การวิเคราะห์แอ่ง การสำรวจลำดับชั้นหิน วิธีของการสั่นสะเทือน การได้มาซึ่งข้อมูล การประเมินผลและการแปลความหมายจากข้อมูล การสร้างแบบจำลอง วิธีการของแรงโน้มถ่วงและแม่เหล็ก การหยั่งธรณีสำหรับการสำรวจ

434 359 การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะ 4(3-3-6)

Well Logging

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

เครื่องอุปกรณ์หยั่งธรณีหลุมเจาะต่าง ๆ หลักการ การประยุกต์ และการแปลความหมายของข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการเก็บรายละเอียดหลุมเจาะในงานด้านการสำรวจปิโตรเลียม และการประเมินแหล่งสะสมปิโตรเลียมและน้ำบาดาล

434 360 เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม 3(3-0-6)

Petroleum Economics

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์ทางปิโตรเลียม การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์การลงทุน การตัดสินใจในการลงทุน ระบบภาษีปิโตรเลียม เศรษฐกิจปิโตรเลียมโลก

434 370 กลศาสตร์หิน 5(4-3-8)

Rock Mechanics

วิชาบังคับก่อน : 430 321 ปฐพีกลศาสตร์ และ 434 330 วิศวกรรมธรณีวิทยา

คุณสมบัติทางกลศาสตร์และพฤติกรรมของหิน หลักเกณฑ์การวิบัติของหิน ทฤษฎีการยืดหยุ่นและความเป็นพลาสติกของหิน ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนามเพื่อทดสอบคุณสมบัติของหิน การวัดความเค้นและความเครียดในมวลหิน ประยุกต์ทฤษฎีกลศาสตร์หินเบื้องต้นในการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมธรณี วิธีการปรับปรุงคุณภาพของหิน

434 371 การเขียนและการเสนอรายงานทางเทคโนโลยีธรณี 1(1-0-3)

Geotechnological Report Writing and Presentation

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบของรายงานทางเทคโนโลยีธรณี ลำดับของเนื้อหาในรายงาน การเสนอข้อมูลด้วยตารางแผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การอ้างอิง และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

434 373 ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี 3(3-0-6)

Quaternary Geology

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

การประยุกต์ด้วยหลักการเรียงลำดับชั้นหินต่อตะกอนควอเทอร์นารี วิธีการหาอายุในควอเทอร์นารี หลักฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกในช่วงยุคควอเทอร์นารี แนวความคิดและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาของยุคควอเทอร์นารี

434 374 ธรณีวิทยาแหล่งแร่ 3(3-0-6)

Geology of Mineral Deposits

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

การเกิด คุณลักษณะและการแพร่กระจายของแหล่งแร่เศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการทำเหมืองแร่

434 375 ธรณีวิทยาเหมืองแร่ 3(3-0-6)

Mining Geology

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

การสำรวจและการประเมินศักยภาพของแหล่งแร่เศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทของนักธรณีวิทยาต่อการทำเหมืองแร่

434 376 ธรณีวิทยาใต้พื้นผิว 3(3-0-6)

Subsurface Geology

วิชาบังคับก่อน : 434 201 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

การแปลความหมายของโครงสร้างทางธรณีวิทยาและการวิเคราะห์แอ่งจากหลุมเจาะและข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ การแสดงโครงสร้างทางธรณีวิทยาในสามมิติ หรือการเตรียมเพื่อผลิตแผนที่ใต้พื้นผิว

434 377 เทคโนโลยีหลุมเจาะ 2(2-0-4)

Well Technology

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การออกแบบและการดำเนินการเจาะ การพัฒนาและการบำรุงรักษาหลุมเจาะ เทคนิคการเจาะ และปัญหาที่เกี่ยวข้อง

434 378 ธรณีวิทยาของแหล่งทรัพยากรพลังงาน 2(2-0-4)

Geology of Energy Resources

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

หลักการของธรณีวิทยาปิโตรเลียม ธรณีวิทยาถ่านหิน ธรณีวิทยาของหินน้ำมัน พลังงานความร้อนใต้พิภพ แร่กัมมันตรังสี การใช้ประโยชน์และแนวโน้มของความต้องการ

434 379 การจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา 2(2-0-4)

Geodata Processing

วิชาบังคับก่อน : 434 200 ธรณีวิทยาทั่วไป และ 408 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักการของการหาปริมาณทางธรณีวิทยา การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์และการเสนอผลงานด้วยกราฟหรือแผนภาพต่างๆ

 

 

434 380 การสำรวจธรณีเคมีเบื้องต้น 3(3-0-6)

Introduction to Geochemical Exploration

วิชาบังคับก่อน : 434 204 แร่วิทยา

สภาพแวดล้อมทางธรณีเคมี การกระจายตัวแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสำรวจแบบไพศาล และการสำรวจแบบละเอียด การเก็บตัวอย่างธรณีเคมี วิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

434 381 วิศวกรรมการเจาะ 4(4-0-8)

Drilling Engineering

วิชาบังคับก่อน : 425 204 กลศาสตร์ของไหล 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

กลศาสตร์ของการเจาะแบบโรตารี่ ระบบไฮโดรลิคส์ของแท่นเจาะน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ และองค์ประกอบที่มีผลต่อการเจาะที่เหมาะสมที่สุด การทดสอบหลุมเจาะโดยวิธีดริลสเตมเทส เทคนิคการเจาะหลุมตรง หลุมเฉียง และหลุมแนวราบ การวางแผนบ่อเจาะ และการเจาะนอกชายฝั่งทะเล

434 382 การปฏิบัติการผลิต 3(3-0-6)

Production Operations

วิชาบังคับก่อน : 434 354 วิศวกรรมการเจาะ

วิธีการเตรียมหลุมผลิต อุปกรณ์เตรียมหลุมผลิตผิวดินและใต้ดิน การออกแบบท่อผลิตและท่อกรุ การอัดซีเมนต์ แพคเกอร์ การพิงผนังท่อกรุ เครื่องมือปากหลุมและอุปกรณ์ควบคุมการไหล แหล่งกักเก็บถูกทำลาย การซ่อมบำรุงหลุม การกระตุ้นการผลิตโดยใช้กรดกัดและทำให้หินแตก

434 383 ปฏิบัติการของไหลการเจาะ 1(0-3-1)

Drilling Fluid Laboratory

วิชาเรียนร่วม : 434 354 วิศวกรรมการเจาะ

การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหลที่ใช้ในการเจาะ และผลจากการเพิ่มสารผสมต่าง ๆ

434 410 ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร 3(3-0-6)

Geology for Engineers

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรณีวิทยาทั่วไปที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ลักษณะพื้นผิวของเปลือกโลก ลักษณะและการกำเนิดของหินโดยทั่วไป โครงสร้างทางธรณีวิทยา การสำรวจทำแผนที่ธรณี ธรณีวิทยาของแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ตั้งเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ การควบคุมการกัดเซาะและน้ำท่วม การเจาะอุโมงค์ แผ่นดินเลื่อน แผ่นดินทรุด วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหล

434 414 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 3(0-6-3)

Special Problem I

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี

434 415 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 3(0-6-3)

Special Problem II

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานเทคโนโลยีธรณี

434 416 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 1 3(0-6-3)

Advanced Topics in Geotechnology I

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีธรณี

434 417 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานเทคโนโลยีธรณี 2 3(0-6-3)

Advanced Topics in Geotechnology ii

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีธรณี

434 418 โครงการศึกษาเทคโนโลยีธรณี 1 3(0-6-3)

Senior Project I

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การศึกษาเฉพาะทางในงานเทคโนโลยีธรณี การส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ ๆ การศึกษางานที่เกี่ยวข้อง การออกแบบเครื่องมือทดลอง หรือออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะงาน การวางแผน การทำงาน การประเมินค่าใช้จ่าย และการกำหนดกรอบเวลาทำงาน และการนำเสนอโครงการ

434 419 โครงการศึกษาเทคโนโลยีธรณี 2 3(0-6-3)

Senior Project ii

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

เป็นโครงการศึกษาต่อเนื่อง จากวิชาโครงการศึกษาเทคโนโลยีธรณี 1 การจัดหาข้อมูล เครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง การดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลอง การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน

434 421 กลศาสตร์หินชั้นสูง 4(3-3-6)

Advanced Rock Mechanics

วิชาบังคับก่อน : 434 370 กลศาสตร์หินเบื้องต้น

ทฤษฎีเกี่ยวกับกลศาสตร์หินและวิศวกรรมธรณี การวิเคราะห์ความเค้น 3 มิติ และ ความเครียดอินไฟไนต์ซิมอล ความเสียดทานของหิน สเกลเอฟเฟค ความชันของแรงเค้น ตัวแปรของเวลา มโนมติเกี่ยวกับสแตรนฮาร์เด็นนิ่ง และสแตรนซ็อฟเท็นนิ่ง กลไกการเกิดรอยแยกในหิน การวัดและการตรวจวัดผลสภาพอินสเตรส ปฏิบัติการโครงการทดสอบในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

434 422 การออกแบบและขุดเจาะบนพื้นผิว 4(4-0-8)

Surface Excavation and Design

วิชาบังคับก่อน : 434 370 กลศาสตร์หินเบื้องต้น

การประยุกต์ความรู้กลศาสตร์หินในงานขุดเจาะหินพื้นผิว กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเหมืองและโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีระดับตื้นถึงผิวดิน การสำรวจ ประเมิน และพัฒนาแหล่งแร่ ความปลอดภัยในเหมือง การใช้วัตถุระเบิด การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทรุดตัว

434 423 การออกแบบและขุดเจาะใต้ดิน 4(4-0-8)

Underground Excavation and Design

วิชาบังคับก่อน : 434 370 กลศาสตร์หินเบื้องต้น

การประยุกต์ความรู้กลศาสตร์หินในงานขุดเจาะและก่อสร้างใต้ดินในหิน กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบงานขุดเจาะใต้ดิน เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ ปล่อง โพรงเกิดจากการชะละลายอุโมงค์สำหรับเก็บและกำจัดของเสีย การทำเหมืองใต้ดิน งานระเบิด งานค้ำยัน การระบายอากาศ ระบบระบายน้ำและแสงสว่างในงานก่อสร้างใต้ดิน

434 424 กลศาสตร์หินเกลือ 3(3-0-6)

Rock Salt Mechanics

วิชาบังคับก่อน : 434 421 กลศาสตร์หินชั้นสูง

หลักการและการออกแบบโครงสร้างใต้ดินในหินเกลือ หรือ หินอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง ทฤษฎีอีลาสโตพลาสติก มโนคติของ วิสโคอีลาสติก และวิสโคพลาสติก การประยุกต์กฎของครีพ ในการออกแบบโครงสร้างใต้ดิน การวิเคราะห์ความมั่นคงด้วยวิธีฟิไนต์เอ็ลลิเมนต์ มีการดูงานภาคสนามอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 

   1. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

434 490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)

Pre-cooperative Education

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO9000 เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิก-ภาพเพื่อสังคมการทำงาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ

434 491 สหกิจศึกษา 1 5 หน่วยกิต

Cooperative Education I

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากำหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ

434 492 สหกิจศึกษา 2 5 หน่วยกิต

Cooperative Education II

วิชาบังคับก่อน : 434 491 สหกิจศึกษา 1

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ

 

 

434 493 สหกิจศึกษา 3 5 หน่วยกิต

Cooperative Education III

วิชาบังคับก่อน : 434 492 สหกิจศึกษา 2

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ

434 494 โครงงานศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีธรณี 6 หน่วยกิต

Geotechnological Profession Project

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การปฏิบัติงานโครงการศึกษาในงานเทคโนโลยีธรณี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน