ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

ศูนย์บรรณสาร

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศมาตรการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและไม่เป็นภาระของสถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 จึงประกาศมาตรการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนี้

1. ในกรณีที่นักศึกษาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้ครบถ้วน และสถานประกอบการหรือองค์กรที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังคงให้นักศึกษาดำเนินการต่อได้ ให้นักศึกษาอยู่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการหรือองค์กรนั้นจนแล้วเสร็จต่อไปได้ ทั้งนี้รูปแบบการปฏิบัติงานอาจปรับเปลี่ยนตามนโยบายของสถานประกอบการหรือองค์กรได้

2. ในกรณีที่สถานประกอบการหรือองค์กรที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานเนื่องจากสภาวะที่ไม่ปกตินี้ ให้ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพแจ้งให้นักศึกษาเดินทางกลับจากสถานประกอบการได้ และให้สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่จัดหาหัวข้อโครงงาน ปัญหาพิเศษ หรือรายงานในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม แทนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

3. ในกรณีที่นักศึกษามีความกังวลในการที่จะปฏิบัติงานต่อ เนื่องจากสภาวะแวดล้อม ความไม่ปลอดภัยในที่พัก การเดินทางอันเนื่องมาจากสถานการณ์ไม่ปกตินี้ สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างพนักงานที่ปรึกษา ประธานคณาจารย์นิเทศ และผู้อำนวยการ  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และให้สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่จัดหาหัวข้อโครงงาน ปัญหาพิเศษ หรือรายงานในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม แทนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

4. การนิเทศงานสหกิจศึกษาของคณาจารย์ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นการนิเทศแบบออนไลน์เท่านั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ประกาศ มาตรการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ : PDFลิงค์ที่เกี่ยวข้อง