มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์บรรณสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค์           
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์     
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ                    
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล ศรีธร                        
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์      
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ                 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง