ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์บรรณสาร
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. คณบดี / ผู้อำนวยการ
2. รองคณบดี / รองผู้อำนวยการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดี
4. หัวหน้าสาขาวิชา
5. หัวหน้าส่วน / สถาน
 
 
 
 
 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง