มทส. ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยไทย ด้าน Engineering จากการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย THE World University Rankings ปี 2022

ศูนย์บรรณสาร

มทส. ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยไทย ด้าน Engineering จากการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

โดย THE World University Rankings ปี 2022

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2022 (The 2022 Times Higher Education World University Rankings) ในระดับสาขาวิชาอย่างเป็นทางการ โดยในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering )  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 7 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2022 กลุ่มสาขาวิชา Engineering  หรือ World University Rankings 2022 by subject: Engineering โดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับขึ้นจำนวนมากถึง 1,188 แห่ง จากปีที่ผ่านมาที่มีเพียง 1,089  แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ครอง 3 อันดับแรก ในสาขาวิชานี้ เป็นของสหรัฐอเมริกาทั้ง 3 อันดับ คือ Harvard University, Standford University และ University of California, Berkeley ตามลำดับ

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ ในปี ค.ศ. 2022 มีทั้งสิ้น 14 มหาวิทยาลัย โดย มทส. อยู่ในกลุ่มอันดับที่ 801-1000 ของโลก อันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งผลการจัดอันดับเรียงตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ได้ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทย โดย THE World University Rankings 2022 by subject: Engineering

 

รูปที่ 1 คะแนนตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยไทย ปี ค.ศ. 2022

 

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก (13 ตัวชี้วัดย่อย) ให้น้ำหนักแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

  • การสอน (Teaching) มีน้ำหนัก 30%
  • การวิจัย (Research) มีน้ำหนัก 30%
  • การอ้างอิง (Citations) มีน้ำหนัก 27.5%
  • รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) มีน้ำหนัก 5%
  • ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) มีน้ำหนัก 7.5%

คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ในปี 2022 แสดงได้ดังรูปที่ 2

 


รูปที่ 2 คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี 2022

ผลการจัดอันดับด้าน Engineering  ในปีนี้ มทส. มีคะแนนภาพรวมและคะแนนรายด้านทุกด้านสูงกว่าปี 2021 แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดอันดับย้อนหลัง 4 ปี ที่ มทส. ติดอันดับด้านนี้ คะแนนรวมยังต่ำกว่าปี 2019 และ 2020 สำหรับคะแนนรายด้าน ปี 2022 สูงกว่าปี 2019 และ 2020 รวม 3 ด้าน ได้แก่ Teaching, Research และ Industry income ส่วนอีก 2 ด้านคือ Citations และ International Outlook คะแนนต่ำกว่าปี 2019 และ 2020 ดังรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี 2019 - 2022

เมื่อเปรียบเทียบอันดับด้าน Engineering ของ มทส. ตั้งแต่ปี 2019-2022 ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีของไทย แสดงได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับด้าน Engineering ของ มทส. ปี 2019-2020

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สำหรับสาขา Engineering  ที่คะแนนของปี 2022 ที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งคะแนนภาพรวมและคะแนนรายด้าน ผลการประเมินดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสาขา Engineering  และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นี้” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/engineering#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./6 ตุลาคม 2564

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง