มทส. ติดอันดับ 8 มหาวิทยาลัยไทย ด้าน Life Sciences จากการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย THE World University Rankings

ศูนย์บรรณสาร

มทส. ติดอันดับ 8 มหาวิทยาลัยไทย ด้าน Life Sciences

จากการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย THE World University Rankings

 

   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564  ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2022 (The 2022 Times Higher Education World University Rankings) ในระดับสาขาวิชาอย่างเป็นทางการ โดยในกลุ่มสาขาวิชาด้าน Life Sciences  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับเป็นครั้งแรก และได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2022 กลุ่มสาขาวิชา Life Sciences หรือ World University Rankings 2022 by subject: Life Sciences โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ มทส. ติดอันดับด้านนี้ ในปีนี้มีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจากทั่วโลกจำนวน 972 แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ครอง 3 อันดับแรก ในสาขาวิชานี้ คือ Harvard University, University of Cambridge และ Massachusetts Institute of Technology ตามลำดับ

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ ในปี ค.ศ. 2022 มีทั้งสิ้น 13 มหาวิทยาลัย โดย มทส. อยู่ในกลุ่มลำดับที่ 801+ ของโลก และอยู่ลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งผลการจัดอันดับเรียงตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ได้ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับและคะแนนของมหาวิทยาลัยไทย ที่จัดอันดับโดย THE World University Rankings 2022 by subject: Life Sciences

 

รูปที่ 1 คะแนนตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัยไทย ปี ค.ศ. 2022

 

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก (13 ตัวชี้วัดย่อย) ให้น้ำหนักแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

  • การสอน (Teaching) มีน้ำหนัก 27.5%
  • การวิจัย (Research) มีน้ำหนัก 27.5%
  • การอ้างอิง (Citations) มีน้ำหนัก 35%
  • รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) มีน้ำหนัก 2.5%
  • ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) มีน้ำหนัก 7.5%

คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ในกลุ่มสาขาวิชาด้าน Life Sciences ในปี 2022 แสดงได้ดังรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 คะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี 2022

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สำหรับสาขา Life Sciences ที่ได้รับการจัดอันดับครั้งแรก และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นี้” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/life-sciences#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./28 กันยายน 2564

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง