แถลงการณ์ EOC เรื่อง นักศึกษา มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์บรรณสาร

แถลงการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นักศึกษา มทส. ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) ว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 1 ราย จึงได้ ดําเนินมาตรการเฝ้าระวังกักกันโรค ตามมาตรการของ ศบค. รายละเอียด ดังนี้

นักศึกษาหญิง อายุ 23 ปี เป็นผู้ติดเชื้ออันเกิดจากการสัมผัสผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พักอาศัยอยู่ หอพักเอกชน ประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4) ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา                

วันที่ 11 กันยายน 2564 ไปซื้อของใช้ร้านสะดวกซื้อ ประตู 4 ช่วงบ่ายเดินทางร่วมกับคณะผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าพัก ที่โรงแรมบริเวณเขาใหญ่ อ.ปากช่อง

วันที่ 12 กันยายน 2564 ไปไหว้พระที่วัด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ช่วงบ่ายไปห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองนครราชสีมา

วันที่ 13 กันยายน 2564 ไปซื้อของใช้ที่ร้านค้า ประตู 4

วันที่ 14 กันยายน 2564 อยู่ที่พัก ไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการไข้

วันที่ 15 กันยายน 2564 ได้รับแจ้งจากเพื่อนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงว่าติดเชื้อ COVID-19 เวลา 12.00 น. เข้าตรวจคัดกรอง ณ คลิกนิก ARI รพ.มทส.

วันที่ 16 กันยายน 2564 ทราบผลตรวจติดเชื้อ COVID-19 เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.มทส.

                ทั้งนี้ รพ.มทส. ได้ทําการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมต่อไป

                ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขอความร่วมมือประชาคม มทส. เฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการ และดูแลสุขอนามัย ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ขอเน้นย้ําให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
           วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง