งดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึง 1 ตุลาคม 2564

ศูนย์บรรณสาร
ประกาศ
งดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี 
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึง 1 ตุลาคม 2564
 
** ยกเว้น 
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6
นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6
 
--------
กำหนดให้เป็นสัปดาห์หยุดพัก (ไม่มีการเรียนการสอน 1 สัปดาห์) ระหว่างภาคการศึกษา เนื่องจาก นักศึกษามีความเครียดสะสมจากการเรียนออนไลน์ และมีการสอบย่อยระหว่างเรียนหลายวิชา
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง