แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ศูนย์บรรณสาร

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
 

     เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี พนักงานตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และรองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป อีกตําแหน่งหนึ่ง
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง