แต่งตั้ง บุคคลดํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดี ผู้รักษาการแทนรองคณบดี ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการ ผู้รักษาการแทนรองผู้อํานวยการ รพ.มทส.

ศูนย์บรรณสาร

 

แต่งตั้ง บุคคลดํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดี และผู้รักษาการแทนรองคณบดี สํานักวิชาแพทยศาสตร์
ดังนี้


๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โขดิษฐยางกูร)

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร์

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โขดิษฐยางกูร)

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์

๓. อาจารย์ พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดํารง

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

๔. อาจารย์ พญ. ตร.ปิยาอร นําไพศาล

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

 

แต่งตั้งบุคคล ตํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการ และผู้รักษาการแทนรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ดังนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย)  

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สีขาว เชื้อปรุง

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองผู้อํานวยการกลุ่มการแพทย์ และเทคนิคบริการ

๓. อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองผู้อํานวยการกลุ่มการพยาบาล

๔. อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล 

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหาร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 


แต่งตั้ง อาจารย์ พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ตรง ดํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา อายุรศาสตร์ สํานักวิชาแพทยศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นไปลิงค์ที่เกี่ยวข้อง