ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ศูนย์บรรณสาร
ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส.
ที่ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ สังกัดสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิจัยการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564
 
2. อาจารย์ ดร.กมลวัช งามเชื้อ สังกัดสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
 
3. อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง