ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์

ศูนย์บรรณสาร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ราเชนทร์  โกศัลวิตร 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไปลิงค์ที่เกี่ยวข้อง