ขยายเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บรรณสาร
 


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ฉบับที่ 16)

………………………………………………………….………………………

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564  โดยกำหนดให้บุคลากรทำงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตน (Work from Home) และหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

  1. 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณามอบหมายงานในรูปแบบที่บุคลากรสามารถทำงาน  ณ สถานที่พักอาศัยของตน (Work from Home) โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเทียบเท่ากับ การมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยโดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ และให้จัดบุคลากรหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากร ในหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นไปตามปกติ
     
  2. 2. ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 ฉบับที่ 12 และฉบับที่ 15 ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้และถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด และขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติต่อคณะทำงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 044 – 376555 เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่  8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

 


http://www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/?p=437


------------------------------------------

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง