ประกาศ เลื่อนการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๓

ศูนย์บรรณสาร
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาต้องปรับตัวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักศึกษา ได้มีเวลาในการทบทวนบทเรียนและเตรียมสอบประจำภาค และเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียน การสอนและการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
จึงให้เลื่อนการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๓
ดังนี้
๑. เลื่อนการสอบประจำภาคเป็นวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. งดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเตรียมสอบประจำภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. เลื่อนกำหนดการถอนรายวิชา (ติด w) จากเดิมวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. เลื่อนวันส่งระดับคะแนนตัวอักษร เป็นวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๕. เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาเป็นวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และปรับปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๓ ตามตารางแนบท้ายประกาศ
๖. สำหรับรายวิชาโครงงาน ให้จัดสอบตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาหรืออุปสรรคเนื่องจากการเลื่อนเวลาการสอบประจำภาค ให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสาขาวิชาทราบเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน
 
 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง