ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รองผู้อำนวยการเทคโนธานี

ศูนย์บรรณสาร- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเทคโนธานี  ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม - อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง