ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์บรรณสาร
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง