ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บรรณสาร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

- ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี                ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

- รศ.ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง                       ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

                                                                   ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- อ.ดร. ฉัตรเพชร ยศพล                          ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ   สายงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน  

- ผศ.นสพ.ดร. ภคนิจ คุปพิทยานันท์     ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ    สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                                   ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

 

- ผศ.ดร. ปรัชญา เทพณรงค์                   ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ   ด้านประสานงานการเรียนการสอน

- อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย                                ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ   ด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                                                   ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

 

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง