ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน EdPEx200 รุ่นที่ 7

ศูนย์บรรณสาร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน EdPEx200 รุ่นที่ 7

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน (EdPEx200) รุ่นที่ 7
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอขอบคุณ ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของตนเองและหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย


สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.edpex.org/2020/07/edpex200-7.htmlลิงค์ที่เกี่ยวข้อง