มทส. รับรางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

ศูนย์บรรณสาร

มทส. รับรางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563
จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

 

       อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับรางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563”  และ มทส. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563”  และ จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน  สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษาฯ กรุงเทพมหานคร

 

        ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการ ผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เข้ารับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563”และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ มทส. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” จาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธี  ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้คัดเลือกคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การด้านการสอนระดับอุดมศึกษาเกิน 10 ปี ซึ่งผ่านการคัดเลือกจำนวน  6 สถาบัน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 

 

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง