ขอแสดงความยินดี ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา

ศูนย์บรรณสาร

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดี ในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาศึกษาศาสตร์ ในขณะที่ ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาแพทยศาสตร์ โดยจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

     อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้าง "เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา" อักษรย่อ ร.ด.ม. (ศ) สำหรับพระราชทานเพื่อเป็นบำเหน็จแก่ผู้มีความชอบในราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ. 2425 เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีมาเป็นเวลาครบ 100 ปี นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ที่มีความสามารถในศิลปวิทยา จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษเช่นนี้ ทั้งเป็นการสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาวิชาความรู้ เพื่อปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การพระราชทานที่เข้มงวด เฉพาะผู้มีฝีมืออย่างเอกอุ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดทำได้เสมอหรือดีกว่าลิงค์ที่เกี่ยวข้อง