Timeline กลุ่มพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์บรรณสาร

Timeline กลุ่มพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

————————————————————–

   ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง  พนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และ แถลงการณ์เรื่อง เรื่อง  พนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มจำนวน  5 ราย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  และได้รับรายงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ว่า มีพนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มอีก 1 ราย 

  ในการนี้ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังกักกันโรค และทำการสอบสวนโรคตามมาตรการของ ศบค. ขอแจ้งรายละเอียด Timeline ของผู้ติดเชื้อแต่ละราย ดังนี้ 
 

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจคัดกรองที่คลินิก ARI มทส.  พร้อมทำการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวังแล้ว จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง