เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย 27 กรกฎาคม 2564

ศูนย์บรรณสาร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ทำให้การจัดกิจกรรม แบบรวมกลุ่มไม่สามารถดำเนินการได้

มหาวิทยาลัยจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัย 27 กรกฎาคม 2564 ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

จึงแจ้งทราบมาโดยทั่วกัน

Due to the COVID-19 pandemic that puts restrictions on social gathering, SUT has to postpone all of its 31st anniversary celebration activities on July 27th, 2021 until the situation is back to normal. Thank you for your understanding.ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง