มทส. ร่วมหารือโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กับสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

ศูนย์บรรณสาร

มทส. ร่วมหารือโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กับสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

 

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าพบสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากนางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

 

      สำหรับปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 43,931,980 บาท (สี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทปริญญา (Degree) 6 หลักสูตร และหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) 9 หลักสูตร คือ

 

          หลักสูตรประเภทปริญญา (Degree)       

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ

 

หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree)

 1. หลักสูตรวิศวกรรมระบบ (System Engineering)
 2. หลักสูตรยกระดับสมรรถนะบุคลากรก๊าซชีวภาพในงานอุตสาหกรรม
 3. หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะด้านการควบคุมกระบวนการสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 4. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 5. สัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 6. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
 7. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 8. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรทางการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์
 9. หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการโครงการซอฟต์แวร์สมัยใหม่

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง