มทส. ร่วมกับ บ.ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เปิดตัว MoreSai@SUT รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ มุ่งตอบโจทย์และสร้างตัวเลือกการเดินทางภายใน พร้อมเชื่อมสู่ SUT Smart Transit

ศูนย์บรรณสาร

 มทส. ร่วมกับ บ.ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
เปิดตัว MoreSai@SUT รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
มุ่งตอบโจทย์และสร้างตัวเลือกการเดินทางภายใน พร้อมเชื่อมสู่ SUT Smart Transit

 

     มทส. ร่วมกับ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จํากัด เปิดตัว “โครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะในเขตมหาวิทยาลัย” หรือ MoreSai@SUT มุ่งตอบโจทย์และสร้างตัวเลือกการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ไม่มีรถจักรยานยนต์ มีการจำกัดความเร็วของตัวรถเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จำกัดพื้นที่การใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ด้วยเทคโนโลยี Geo-fencing และลดมลพิษทางอากาศ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร มทส.  เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และตรงความต้องการของผู้ใช้งานจริง  ในอนาคตอันใกล้พร้อมเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อจะเป็น SUT Smart Transit รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เสริมทักษะการทำงานจริง เปิดให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น MoreSai แล้ววันนี้!!

 

 

     15 กรกฎาคม 2563 เวลา   13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดตัว “โครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะในเขตมหาวิทยาลัย” หรือ MoreSai@SUT ซึ่งดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จํากัด (ไทย เอไอ) บริษัทในเครือ บมจ. ไทยคม ณ ลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารเรียนรวม 1 มทส. โดยมี ผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “โครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะในเขตมหาวิทยาลัย”  เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มทส. กับ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จํากัด ขับเคลื่อนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ นับว่าได้ตอบสนองแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย SUT Re-Profile 2020 ในยุทธศาสตร์การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem) โดยหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระบบนิเวศการขนส่งภายในที่ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จึงถือเป็น Pilot Project ที่จะนำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ Smart University  และ Smart Campus มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร มทส.  โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และตรงความต้องการของผู้ใช้งานจริง    ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้มีข้อจำกัดในการเดินทาง และสร้างตัวเลือกการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น ในอนาคตจะสร้างความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อจะเป็น SUT Smart Transit ปรับให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน  อีกทั้ง จะเป็นการพัฒนาบุคคลากรของทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับนักศึกษาในการเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะและประสบการณ์ รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ให้มีความทันสมัยและผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานยิ่งขี้น” 

 

     นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด หรือ ไทย เอไอ บริษัทในเครือของ บมจ. ไทยคม มีภารกิจหลักในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา และให้บริการ Total Digital Solution อย่างครบวงจร โดยเน้นแนวคิดของ Customer Focus พร้อมมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  บริษัทฯ ได้มีการวิจัย ศึกษา และพัฒนาโครงการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เช่นเดียวกับความร่วมมือในโครงการนี้  ล้วนมาจากแนวความคิดและความเชื่อมั่นที่ตรงกันของทั้งสองหน่วยงาน  ในการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาโครงการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดแนวความคิด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างประโยชน์ที่มากขึ้นได้ในอนาคต โครงการที่เกิดขึ้นในวันนี้ จึงนับเป็นโครงการต้นแบบ ซึ่งใช้แนวคิด “Sharing Economy” หรือ “หลักเศรษฐกิจแบ่งปัน” ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีของ Internet of Things (IoT), Robotics, QR Payment และ Data Analytic เพื่อช่วยให้ธุรกรรมการแบ่งปันเกิดขึ้นได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกขึ้น มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

 

     ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. เปิดเผยว่า “ภายใต้บันทึกความร่วมมือระยะเวลา 2 ปี บุคลากรทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมมือกันทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาบริการรถจักรยานยนต์อัจฉริยะในเขตมหาวิทยาลัย มุ่งหวังตอบโจทย์และสร้างตัวเลือกการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ไม่มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง   มีการจำกัดความเร็วของตัวรถ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง  และจำกัดพื้นที่การใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ด้วยเทคโนโลยี Geo-fencing  นอกจากนี้ ยังมีแผนดำเนินงานการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อนำพลังงานที่ได้มาใช้ในการชาร์จแบตเตอร์รี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีความน่าเชื่อถือของเวลา การจำกัดจำนวนรถจักรยานยนต์บนถนนโดยใช้รูปแบบ Motorcycle Sharing ตลอดจนการนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้งานด้วย  อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถเข้าทำการเรียนรู้เทคโนโลยี ด้านสถานีชาร์จ จุดจอด การพัฒนาแอพพลิเคชั่น การควบคุมและตรวจสอบพิกัดรถจักรยานยนต์   การควบคุมการใช้แบตเตอรี่  ตลอดจนการดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างตัวรถกับเซิฟเวอร์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษา ด้านการเรียน สามารถฝึกปฏิบัติการทำงานจากอุปกรณ์จริงที่ติดตั้งอยู่ที่บริษัทและภายในมหาวิทยาลัย   ส่งผลให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง  สำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท  ด้วยการเปิดโอกาสพนักงานได้เพิ่มพูนความรู้  การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ จากคณาจารย์มหาวิทยาลัย หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป”

 

สำหรับจุดจอดรถไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ดังกล่าว ขณะนี้มีจุดจอดอยู่ที่ กลุ่มอาคารสุรเริงไชย ประตูสุรนารี (ประตู 1) โรงอาหารกาสะลองคำ และประตูกัลยาณมิตร (ประตู 4) จุดจอดพร้อมจุดชาร์จไฟฟ้า ที่กลุ่มอาคารหอพักหญิง กลุ่มอาคารหอพักชาย และอาคารเรียนรวม 1

 

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและคำแนะนำเพื่อเข้าใช้งาน MoreSai@SUT ได้แล้ววันนี้!! ที่ https://www.moresai.com/index.html ลงทะเบียนช่วงนี้ มีโปรโมชั่นขับฟรี 30 บาท

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
15 กรกฎาคม 2563ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง