กำหนดการการดำเนินการและการทำกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้คลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ศูนย์บรรณสาร

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามประกาศมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุญาตให้นักศึกษาทุกชั้นปีทุกหลักสูตรการศึกษา เดินทางกลับเข้ามายังมหาวิทยาลัยเพื่อทำปฏิบัติการวิจัย การทำโครงงาน และปฏิบัติการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

    โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ประสงค์จะกลับเข้ามาต้องทำแบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย ทาง https://netcovid.sut.ac.th/ ในวันพุธที่ 3 เวลา 13.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ กำหนดการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป ดังนี้
1. ตารางรายวิชาปฏิบัติการที่นักศึกษาลงทะเบียน จะมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศจากทางศูนย์บริการการศึกษา
2. รายวิชาที่นัดฝึกทักษะหรือทบทวนเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม รอประกาศจากทางสาขาวิชาและศูนย์บริการการศึกษา
3. ขั้นตอนการเข้ารายงานตัวเพื่อเข้าหอพักและการทำปฏิบัติการ รอประกาศจากส่วนกิจการนักศึกษา

**ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทาง www.sut.ac.thwww.facebook.com/sutnews หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 0 4422 5959 ในวันเวลาทำการลิงค์ที่เกี่ยวข้อง