สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม มทส. ร่วมจิตอาสา - วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563 เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ศูนย์บรรณสาร
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม “มทส. ร่วมจิตอาสา - วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563” เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” เปิดให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการทันตสาธารณสุข รวม 120 คน การให้ความรู้แนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง พร้อมมอบชุดดูแลอนามัยช่องปาก 500 ชุด แก่ประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
 
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดงาน “มทส. ร่วมจิตอาสา - วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษากว่า 140 คน ที่ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. กล่าวว่า “กิจกรรม มทส. ร่วมจิตอาสา-วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563” ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์ ในการดูแลสุขภาพของปวงชนชาวไทยอย่างทั่วถึง ทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรด้านสาธารณสุขเสมอมา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังทัศนคติ ทักษะความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม และการมีจิตอาสา แก่นักศึกษาทันตแพทย์ คณาจารย์ทันตแพทย์ และทันตบุคลากร โดยเปิดให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพในการตรวจ รักษา บริการทันตสาธารณสุข ประกอบด้วย ขูดหินน้ำลาย (หินปูน) อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน (สำหรับเด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี) รวม 120 คน และการให้ความรู้แนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก การประชาสัมพันธ์ชวนเลิกบุหรี่และให้เห็นประโยชน์ของการเลิก พร้อมมอบชุดดูแลอนามัยช่องปาก 500 ชุด ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไลอ้อนประเทศไทย จำกัด ให้แก่ประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
 
 
 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง