ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และบริเวณมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ศูนย์บรรณสาร

ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และบริเวณมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลตรี ฉกาจ ประสงค์ ราชองค์รักษ์ในพระองค์ ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ และคณะ ในโอกาสตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)
    จากนั้นประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำหนดการ พิธีการ สถานที่ และการถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง