มทส. ร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกสู่สถานประกอบการยุคดิจิทัล

ศูนย์บรรณสาร

มทส. ร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค
เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกสู่สถานประกอบการยุคดิจิทัล

 

      รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด โดย นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการตลาดแรงงานยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.

 

      รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒาความเป็นสากล มทส.  เปิดเผยว่า  “มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่ชัดเจนนับแต่เปิดดำเนินการในการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  โดยได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือจากสถานประกอบการในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และนักศึกษาต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ นักศึกษาได้รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน ขณะที่มหาวิทยาลัยได้บัณฑิตพึงประสงค์ที่พร้อมทำงานทันที และสถานประกอบการได้ช่องทางคัดเลือกบุคคลที่ตรงตามความต้องการเข้าบรรจุเป็นพนักงาน

 

      ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทจัดหางานยอดนิยมแถวหน้าของประเทศไทย มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์จัดหางานสมัครงานที่มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับสู่สาธารณชนรุ่นใหม่ ได้มีความสนใจตรงกันในการร่วมมือด้านารจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ ผ่านรูปแบบกิจกรรม อาทิ การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แรงงาน ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน  การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการจัดสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสการให้บริการแก่นักศึกษาที่กำลังจะสมัครงานสหกิจศึกษา และเพิ่มช่องทางการหาตำแหน่งงานด้านสหกิจศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและศิษย์เก่าได้งานทำตามศักยภาพตรงต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด”

 

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
29 กรกฎาคม 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง