มทส ร่วมจัดงาน Bio Asia Pacific 2020 และเข้าร่วมเป็นภาคีใน Thailand Life Science Cluster

ศูนย์บรรณสาร

มทส ร่วมจัดงาน Bio Asia Pacific 2020 และเข้าร่วมเป็นภาคีใน Thailand Life Science Cluster
 

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดงาน Bio Asia Pacific 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS และ VNU Exhibition รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งเป็นนิทรรศการในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านความพร้อมของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตาม BCG Economic Model โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. นพ.สิริกฤษ์ ทรงศรีวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดงาน

 

 

 

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมในการจัดตั้ง Thailand Life Science Cluster (TISC) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วน สร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายพันธกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี TCELS เป็นCluster Manager


    สำหรับนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดแสดงผลงานภายใต้แนวคิด “Bio Life Science Research to Utilisation” โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ผลงาน จากศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of Excellence) ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ ที่มีระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness Level) อยู่ในระดับที่สูง ซึ่งได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (COE for Entrepreneurship) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ผ่านกลไกการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech Startup)

 

 

     นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) ในฐานะ Node ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ Startup Innovative Business Brotherhood (SIBB) ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Promotion Agency: SPA) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนให้นักศึกษาผู้ประกอบการ (Student Startup) จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดสากล ได้นำผลงานมาร่วมจัดแสดง จำนวน 15 ทีม เพื่อแสวงหาพันธมิตรในการร่วมดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนาในระยะคลินิก และนักลงทุน โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. นพ.สิริกฤษ์ ทรงศรีวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คุณชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร และรักษาการผู้อำนวยการ TCELS และ รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมทำพิธีเปิดบูธแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมผลงานของนคณาจารย์ และนักศึกษาผู้ประกอบการ อีกด้วย

 

dizi film haberleri

.ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง