นักวิจัย มทส. คว้า 6 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ- ผลงานวิจัย-ผลงานประดิษฐ์คิดค้น-และวิทยานิพนธ์ ประจำปี’64

ศูนย์บรรณสาร

นักวิจัย มทส. คว้า 6 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ- ผลงานวิจัย-ผลงานประดิษฐ์คิดค้น-และวิทยานิพนธ์ ประจำปี’64

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ผลปรากฎ นักวิจัย มทส. ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลใหญ่   6 รางวัล ประกอบด้วย

 

 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ   สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มทส.  ในฐานะนักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  มีจริยธรรมของนักวิจัยครบถ้วน สมบูรณ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ และยกย่องในวงวิชาการ
   
 2. รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ และ Professor Dr. Joewono Widjaja ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคใหม่ของโทโมกราฟฟีเชิงแสงสามมิติ” (Development of Novel Techniques for 3D Optical Tomography)
   
 3. รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญญานี คำแก้ว และคณะ ผลงานวิจัยเรื่อง “สารเรืองแสงอินทรีย์ในช่วงใกล้อินฟาเรดที่ตอบสนองต่อค่าพีเอชสำหรับรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าด้วยการกระตุ้นด้วยแสง” (Near-infrared Fluorescent pH Responsive for Targeted Photodynamic Cancer Therapy)
   
 4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ และคณะ  ผลงานเรื่อง “เครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับผลิตเส้นใยนาโน” (3D Printer for Nanofiber Production)
   
 5. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ได้แก่  ดร.สรวิศ แสงทวีสิน   วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การควบคุมเชิงควอนตัมของระบบนิวเคลียร์สปินด้วยอันตรกิริยาของระบบไนโตรเจนและช่องว่างในเพชร” (Quantum Control of Nuclear Spins Coupled to Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond)  
   
 6. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  ได้แก่ ดร.อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของสารประกอบออกไซต์ของอินเดียมและซิงค์ สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าโปร่งใสและตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง” (Structure-Property Relationships in Indium and Zinc Based Oxides for Transparent Conductive and Photocatalytic Applications) 

ทั้งนี้  นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ได้รับรางวัลจะเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เหรียญรางวัล และเงินรางวัล จัดโดยสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ณ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสต่อไป

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

film izle

.ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง