มทส. เป็นอันดับ 8 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด โดย U.S. News & World Report

ศูนย์บรรณสาร

      เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563  ที่ผ่านมา สำนักจัดอันดับ U.S. News & World Report ได้ประกาศผลการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด” หรือ U.S. News & World Report 2021 Best Global Universities Rankings ซึ่งเป็นการสำรวจความมีชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลก ระดับภูมิภาค โดยอิงข้อมูลด้านการวิจัยจากฐานข้อมูล Web of Science ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 1,238 มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด และเป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ และมีผลการจัดอันดับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับของ U.S. News & World Report ซึ่งได้ประกาศผลการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด” 1,748 อันดับ จาก 86 ประเทศ หรือที่เรียกว่า “U.S. News & World Report 2021 Best Global Universities Rankings” โดยเน้นที่ผลงานการวิจัยและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ในปีนี้ คือ  Harvard University สำหรับในภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 1 คือ Tsinghua University ของประเทศจีน

 

     สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 9 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย มทส. อยู่ในลำดับที่ 1,238 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 349 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2020 พบว่า ทั้งคะแนนและอันดับของ มทส. ที่ขึ้น โดยคะแนนที่ไดในปี 2020 เท่ากับ 25.6 คะแนน และ มทส.อยู่อันดับที่ 1,249 ของโลก อันดับที่ 358 ของเอเชีย และอันดับที่ 9 ของไทย นอกจากนี้ ในการจัดอันดับระดับสาขาวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ของ มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 576 ของโลก (คะแนน 34.50) เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ลำดับที่ 341 ของโลก ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกของประเทศไทยเรียงตามคะแนนรวม ได้ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 511 (49.9 คะแนน)
  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 516 (49.8 คะแนน)
  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 856 (40.2 คะแนน)
  4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 1,106 (33.2 คะแนน)
  5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 1,134 (32.5 คะแนน)
  6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 1,142 (32.3 คะแนน)
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 1,163 (31.8 คะแนน)
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 1,238 (30.0 คะแนน)
  9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 1,298 (28.8 คะแนน)

ในการจัดอันดับครั้งนี้ U.S. News & World Report ใช้ข้อมูลด้านการวิจัยจากฐานข้อมูล Web of Science และเป็นข้อมูลในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2014-2018 สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด ประกอบด้วย13 ตัวชี้วัด และมีน้ำหนักคะแนนแต่ละตัวชี้วัด รวมทั้งผลการจัดอันดับทั้งภาพรวมของ มทส. และของสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับของ มทส. ในแต่ละตัวชี้วัด

 

ตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับของสาขาวิชาฟิสิกส์ในแต่ละตัวชี้วัด

 

            ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น มทส. จะธำรงรักษาโมเมนตั้มความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล และความสำเร็จต่าง ๆ เพื่อเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/
ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./21 ตุลาคม 2563

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง