มทส. จับมือ รพ.ค่ายสุรนารี กองทัพบก ร่วมผลิตและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลคุณภาพ

ศูนย์บรรณสาร

มทส. จับมือ รพ.ค่ายสุรนารี กองทัพบก ร่วมผลิตและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ร่วมผลิตและพัฒนาวิชาชีพพยาบาล รับนักศึกษาพยาบาลเข้าฝึกปฏิบัติงานจริง พร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตอบรับนโยบายส่งเสริมพยาบาลวิชาชีพคุณภาพของประเทศ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในการผลิตพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพพยาบาล รวมทั้งการดำเนินนโยบายในการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมรับนักศึกษาพยาบาล มทส. เข้าฝึกปฏิบัติงานภายในหอผู้ป่วยตามที่กำหนด โดยมีผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมประดับดาว โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. เปิดเผยว่า “นับจากที่มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและพยาบาลตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขกับโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศอย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ยินดีร่วมมือ และอนุญาตให้นักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ที่หอผู้ป่วย หรือหน่วยงานที่ให้บริการพยาบาลของโรงพยาบาล ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมดำเนินการพัฒนาด้านวิชาการทางการแพทย์ และการพยาบาล ด้วยการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรระหว่างกันอย่างคุ้มค่า รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการพยาบาล และวิชาชีพ โดยเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติงานเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ทางด้านสาธารณสุขอันทันสมัยแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา”

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง