มทส. จัดกิจกรรม SUT : FIT to FIGHT COVID-19 ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสนองนโยบายต้านโควิด-19

ศูนย์บรรณสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม“SUT : FIT to FIGHT COVID-19” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบรางวัลโดยจะมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน บุคลากรที่ให้ความร่วมมือในตอบแบบประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบประจำจุดคัดกรอง จำนวน 33 เครื่อง เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย SUT Re-ProFile 2020 Happy and Healthy Workplace เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องสารวิธาน อาคารบริหาร มทส.

 

รองศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มทส. กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยต่างเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การกำหนดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางสังคม และให้บุคลากรทุกคนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงประจำวันผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี

 

มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม “SUT : FIT to FIGHT COVID-19” ในวันนี้ ขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณคณะทำงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ ตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าว โดยจะมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน และบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในตอบแบบประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบประจำจุดคัดกรอง จำนวน 33 เครื่อง เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย SUT Re-ProFile 2020 Happy and Healthy Workplace”

 

สำหรับรางวัลประเภทหน่วยงาน จำนวน 10 รางวัล

(ระยะเวลาทำแบบประเมิน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 10 กันยายน 2563) คิดเป็นร้อยละจำนวนผู้ประเมิน

 

 

ประเภทหน่วยงานขนาดเล็ก (พนักงานไม่เกิน 25 คน)

รางวัลที่ 1 จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ส่วนประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 100

รางวัลที่ 2 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร้อยละ 99.94

รางวัล 3 ส่วนบริหารสินทรัพย์ ร้อยละ 99.44

 

ประเภทหน่วยงานขนาดกลาง (พนักงาน 26 คน – 100 คน)

รางวัลที่ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร้อยละ 99.98

รางวัลที่ 2 ส่วนพัสดุ ร้อยละ 99.88

รางวัลที่ 3 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 99.60

 

ประเภทหน่วยงานขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 101 คน ขึ้นไป)

รางวัลที่ 1 เทคโนธานี ร้อยละ 99.75

รางวัลที่ 2 ส่วนอาคารสถานที่ ร้อยละ 98.45

รางวัลที่ 3 ฟาร์มมหาวิทยาลัย ร้อยละ 86.64

 

 

รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 20 รางวัล (รางวัลตื่นมาทำ)

ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 10 กันยายน 2563

เนื่องจากมีผู้ทำแบบประเมินครบ 100% จำนวนทั้งสิ้น 913 คน จึงเรียงลำดับตามเวลาเฉลี่ยในแต่ละวันที่ทำแบบประเมิน (ชั่วโมง : นาที)

1 ผศ.ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2 นายปุณณวิช โสภณ สถานพัฒนาคณาจารย์

3 นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่

4 นางสาวณัฐณิชา ค้าทันเจริญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5 นางสาวสุรดา ศรีอภัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6 นางสาวประไพพิศ บูรณะธารารัตน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

7 นางสาวจินต์จุฑา จิตรีศัพท์ เทคโนธานี

8 นางสาววิภาพร กูบกระโทก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9 อ.จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

10 นางสาวสุดาลักษณ์ หาญเวช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11 ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

12 ผศ.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

13 นายธัชชัย พลเสน ส่วนสารบรรณและนิติการ

14 อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

15 นางสาวนันทิกานต์ นามไธสง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16 นางสาวชลลดา อุ่นบุญเรือง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

17 นางสาวหนึ่งฤทัย ปิ่นกุล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

18 นายธวัชชัย ร่มเริง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19 นางสาวอรอุมา ครุฑกุล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

20 นาย จิราวัฒน์ เจิมปรุ สุรสัมมนาคาร

พร้อมทั้งมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการตรวจคัดกรอง

ภาพกิจกรรม >> https://www.facebook.com/sutnews/posts/3634944656518234

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง