มทส. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จากสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) 2020

ศูนย์บรรณสาร

มทส. ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จากสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 
Round University Ranking (RUR) 2020

 

    เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2019 โดย RUR Rankings Agency สหพันธรัฐรัสเซีย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (A ranking of leading world universities) ประจำปี 2020 (https://roundranking.com/ranking.html#world-2020) ภาพรวมคะแนนตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัยในระดับสากล  ปรากฎผลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่  3 ของประเทศไทย  ขยับขึ้นอยู่อันดับที่ 606 ของโลก โดยมีคะแนนตัวชี้วัดเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกด้าน ทั้งด้านความหลากหลาย ด้านความเป็นนานาชาติ ด้านความยั่งยืนทางการเงิน และด้านการวิจัย มทส. ที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ของไทย จากปีที่แล้วอยู่อันดับที่ 4

     สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 11 แห่ง ที่ติดอันดับในครั้งนี้ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีอันดับคะแนนตามตัวชี้วัดตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน และผลอันดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

  • ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability)

ผล มทส. อยู่อันดับ 462 ของโลก

  • ด้านการวิจัย (Research)

ผล มทส. อยู่อันดับ 463 ของโลก

  • ด้านความหลากหลายด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity)

ผล มทส. อยู่อันดับ 513 ของโลก

  • ด้านการสอน (Teaching)

ผล มทส. อยู่อันดับ 759 ของโลก

 

รูปที่ 1 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับในปี 2020

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เผยว่า การจัดอันดับ Round University Rankings 2020 ในครั้งนี้ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10%  เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ ปรากฏว่า มทส. ได้คะแนนสูงสุดในด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 59.324 คะแนน รองลงมา เป็นด้านการวิจัย (Research) 49.055 คะแนน ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 41.432 คะแนน และด้านการสอน (Teaching) 22.472 คะแนน ตามลำดับ รายละเอียดของอันดับของแต่ละตัวชี้วัดแสดงในรูปที่ 2


รูปที่ 2 คะแนนและอันดับของแต่ละตัวชี้วัด ของ มทส.

 

     เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า ทั้งอันดับที่และคะแนนของปี 2020 ดีกว่าปี 2019 โดยปี 2019 ภาพรวม มทส. อยู่ในอันดับที่ 643 ด้วยคะแนนรวม 36.123 ในขณะที่ปี 2020 มทส. อยู่ในอันดับที่ 606 ด้วยคะแนนรวม 39.173 ซึ่ง มทส. ยังคงอยู่ในอันดับที่ 3 ของไทยทั้ง 2 ปี สำหรับคะแนนด้านการวิจัย (Research) ด้านความหลากหลายด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) มทส. มีคะแนนที่สูงขึ้น และมีอันดับที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านการวิจัย มทส. ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ของไทย จากปีที่แล้วอยู่อันดับที่ 4 ส่วนด้านการเรียนการสอนมีคะแนนต่ำกว่าปี 2019 รายละเอียดดังรูปที่ 3


 

รูปที่ 3 ผลการจัดอันดับของ มทส. ปี 2019 และ 2020

 

สำหรับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แสดงได้ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 คะแนนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปี 2020 จำแนกตามตัวชี้วัดแต่ละด้าน

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจที่ มทส. ติดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในรอบปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการทำงานหนักและร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่ตระหนักและรับรู้ร่วมกันในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น มทส. จะธำรงรักษาพัฒนาการและความสำเร็จต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University) ในอนาคตอันใกล้ และยืนหยัดในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: http://roundranking.com/

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

5 พฤษภาคม 2563ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง