มทส. เปิด “ห้องวิจิตรกิตติการ” จัดแสดงอัตชีวประวัติ และผลงาน ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภาและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง

ศูนย์บรรณสาร

 มทส. เปิด “ห้องวิจิตรกิตติการ” จัดแสดงอัตชีวประวัติ และผลงาน

ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภาและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดงาน “วันวิจิตรกิตติการ “เปิดตัว “ห้องวิจิตรกิตติการ” ภายในหอประวัติมหาวิทยาลัย จัดแสดงอัตชีวประวัติ และผลงาน ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภาและอธิการบดีผู้ก่อตั้ง มทส.  ในโอกาสคล้ายวันเกิดครบ 80 ปี พร้อมแสดงครุยวิทยฐานะ รางวัลที่ได้รับทั้งในและต่างประเทศ เอกสารสำคัญบอกเล่าแนวคิด การพัฒนางาน และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของประชาชนทั่วไป

ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน “วันวิจิตรกิตติการ 22 ธันวาคม 2558”  ในพิธีเปิด “ห้องวิจิตรกิตติการ” จัดแสดงอัตชีวประวัติ รวบรวมผลงาน และรางวัลด้านต่างๆ ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นักบริหารการศึกษาผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ผู้สร้างนวัตกรรมการศึกษาเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย  การนำสหกิจศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาที่ มทส.  จนเป็นต้นแบบของสหกิจศึกษาในระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน การก่อตั้งมูลนิธิ สมาคมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจำนวนมาก     

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าผลงานของ ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นอย่างยิ่งและในโอกาสที่ท่านจะมีอายุครบ 80 ปี ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและกตัญญุตา จึงได้กำหนดจัดงาน “วันวิจิตรกิตติการ” กิจกรรมประกอบด้วย การเปิด “ห้องวิจิตรกิตติการ” เล่าเรื่องหนังสือ “นำแบบสุโขทัย” โดย รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  เล่าเรื่องหนังสือ “วิจิตรวรรณนา” และ “วิจิตรกิตติการ” โดย ดร.อมรวิชย์ นาครทรรพ  ผู้เรียบเรียง ซึ่งได้รวบรวมอัตชีวประวัติ ผลงานวิชาการ และผลงานอื่นๆ บันทึกประวัติคำบอกที่เกี่ยวกับเรื่องราวและแนวความคิดในการพัฒนางานของท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ตลอดจนพัฒนาการของ มทส.   ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์อ้างอิงใช้ในศึกษาของคณาจารย์ นักวิจัย  นักศึกษา สถาบันการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และการบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” ซึ่งผู้ร่วมบริจาคจะได้รับเสื้อและหนังสือที่ระลึกอีกด้วย

 

 “ห้องวิจิตรกิตติการ” ภายในพื้นที่หอประวัติ มทส. ชั้น 2 อาคารบรรณสาร จัดแสดงอัตชีวประวัติ ผลงาน สิ่งของ และรางวัลต่างๆ ของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และคำประกาศเกียรติคุณ จำนวน 15 ชุด โล่รางวัล เอกสารโครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เอกสาร ตราสาร เครื่องหมายประจำมูลนิธิ หรือสมาคมต่างๆ ที่ ศ. ดร.วิจิตร  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง เป็นต้น

 

                                                                                                                                                                                                       ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง