เลื่อนการจัดงาน SUT Reunion in celebration of SUT 30th Anniversary จนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จะดีขึ้น

ศูนย์บรรณสาร

    ตามที่ปรากฏสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มีการแพร่เชื้อกระจายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีกลุ่มที่เสี่ยงจะได้รับเชื้อและยังไม่แสดงอาการ อันเสี่ยงต่อการกระจายสู่ผู้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 มีนาคม 2563 กอปรกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมได้มีประกาศมาตรการฯ ให้มหาวิทยาลัยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

    ในการนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเห็นควรให้มีการเลื่อนการจัดงาน SUT Reunion in celebration of SUT 30th Anniversary ทั้งกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ SUT Reunion Run 2020 ศิษย์เก่าพบสาขาวิชา และงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า 30 ปี มทส. ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือมีกำหนดการที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

    สำหรับศิษย์เก่า หรือสาขาวิชาที่ได้มีการจองโต๊ะ หรือสมัครวิ่งมาแล้วฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการให้ท่านทราบในลำดับต่อไปลิงค์ที่เกี่ยวข้อง