อธิการบดีและผู้บริหารพบปะศิษย์เก่า มทส. ต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ศูนย์บรรณสาร

อธิการและผู้บริหารพบปะศิษย์เก่า มทส. ต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน  และคณะ  พบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะศิษย์เก่า มทส.  ทั้งผู้ที่ได้รับทุนเดินทางไปทำการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ในการทำงานและย้ายที่อยู่อาศัยมีครอบครัวในออสเตรเลีย

ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556  ที่ผ่านมา

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง