Search (detail) :  

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0-4422 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก
ดังนี้ 0-4422-XXXX (ปรับปรุงข้อมูล 2021-01-04 15:14:24)

ผู้บริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
อีเมล suksun@sut.ac.th
โทร. 4693,4322
แฟกซ์.4790,4607
รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
อีเมล suphakit@sut.ac.th
โทร. 4693
แฟกซ์.4790

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศค.
นางราตรี เวชวิริยกุล
อีเมล ratree@sut.ac.th
โทร. 4800
แฟกซ์.4790
น.ส.ปัทมา แฉ่งชูเชื้อ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pattama@sut.ac.th
โทร. 4693  แฟกซ์. 4790
นางพนัชธนัญ สระแกทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : tang@sut.ac.th
โทร. 4806  แฟกซ์. 4790
น.ส.พฤษดี พินิจพงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : phudsade@sut.ac.th
โทร. 4688  แฟกซ์. 4790
นางราตรี เวชวิริยกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : ratree@sut.ac.th
โทร. 4800  แฟกซ์. 4790
นางสายสุณีย์ มวมขุนทด
ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
อีเมล : saisunee@sut.ac.th
โทร. 0  แฟกซ์. 4790
นางอุไร เพื่อนเกาะ
ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
อีเมล : urai@sut.ac.th
โทร. 0  แฟกซ์. 4790
น.ส.เก็ดถวา ปัญญาชีวเดช
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : ketthawha@sut.ac.th
โทร. 4783  แฟกซ์. 4790
นางแสงดาว เลียบกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : jeab@sut.ac.th
โทร. 4801  แฟกซ์. 4790
น.ส.โสรญา ศรีบำรุง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : soraya.s@sut.ac.th
โทร.   แฟกซ์. 4790
โครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
นายณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร
อีเมล nattapan@sut.ac.th
โทร. 4788
แฟกซ์.4790
นายกฤช กุลนาวิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : krit@sut.ac.th
โทร. 4807  แฟกซ์. 4790
นายณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
อีเมล : nattapan@sut.ac.th
โทร. 4788  แฟกซ์. 4790
นายณัฐวัฒน์ สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : nattawat@sut.ac.th
โทร. 4802  แฟกซ์. 4790
นายประสาน บรรจงปรุ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อีเมล : prasarn@sut.ac.th
โทร. 5995  แฟกซ์. 4790
นายพงศ์กานต์ สุทธินฤพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : pongkan@sut.ac.th
โทร. 4786  แฟกซ์. 4790
นายวราดล วงศ์สูงเนิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : waradol.w@sut.ac.th
โทร. 4691  แฟกซ์. 4790
นายวสันต์ เมฆประยูร
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : wasanta@sut.ac.th
โทร. 4805  แฟกซ์. 4790
นายวัฒนา เวชวิริยกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : wattana@sut.ac.th
โทร. 4808  แฟกซ์. 4790
นายศิริพงษ์ หิรัญเจริญสุข
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : phong@sut.ac.th
โทร. 4694  แฟกซ์. 4790
นายสมควร พาจะโปะ
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล :
โทร.   แฟกซ์. 4790
นายสมชาย ศิริสูงเนิน
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : chai@sut.ac.th
โทร. 4803  แฟกซ์. 4790
นายสมบัติ สืบค้า
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อีเมล : sombat@sut.ac.th
โทร. 4802  แฟกซ์. 4790
นายสมพงษ์ บุญเต็ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : sompong_b@sut.ac.th
โทร. 5998  แฟกซ์. 4790
นายอำนาจ จงมอบกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : amnartj@sut.ac.th
โทร. 5999  แฟกซ์. 4790
นายเสมา ปลอดโคกสูง
ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง
อีเมล : sema@sut.ac.th
โทร. 5997  แฟกซ์. 4790
น.ส.เอกภาวี ไขกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : Akpawee.k@sut.ac.th
โทร. 4696  แฟกซ์. 4790
น.ส.เอรินทร์ ชุมใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : arinc@sut.ac.th
โทร. 4781  แฟกซ์. 4790
นายโกเมณ ดกโบราณ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อีเมล : garnet@sut.ac.th
โทร. 4782 , 3232  แฟกซ์. 4790
ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม
นายเดชฐิพงศ์ เลิศไกร
อีเมล detch@sut.ac.th
โทร. 3038
แฟกซ์.3037
นายกนกศักดิ์ เดชบุญ
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : kanoksak@sut.ac.th
โทร. 3030-1  แฟกซ์. 3030
นายณัฐพล จัดหงษา
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีการศึกษา
อีเมล : nuttapon@sut.ac.th
โทร. 3417  แฟกซ์. 4790
นางบุษราภรณ์ เผ่าละออ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : busarapo@sut.ac.th
โทร. 3036-7  แฟกซ์. 3037
นายปุณณรัตน์ สุขุประการ
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : punnarat@sut.ac.th
โทร. 4781  แฟกซ์. 4790
นายมงคล เทียมครบุรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : mongkhol.t@sut.ac.th
โทร. 3030, 3032  แฟกซ์. 3030
นายวชิรา ชัยชูบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : vachira@sut.ac.th
โทร. 4696  แฟกซ์. 4790
นายสรพัชย์ ทัพพะรังสี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : sorapat@sut.ac.th
โทร. 3341  แฟกซ์. 4790
นายสุลักษณ์ สร้อยระย้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : sulak@sut.ac.th
โทร. 3036  แฟกซ์. 3037
นายสุเทพ โลหณุต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : thep@sut.ac.th
โทร. 3341  แฟกซ์. 4790
นายเดชฐิพงศ์ เลิศไกร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : detch@sut.ac.th
โทร. 3038  แฟกซ์. 3037


* ท่านสามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ fax E-mail ของท่านได้ที่ SUT's PIM (Personal Information Management)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 4713 (คุณวันวิสาห์)


ค้นหานักศึกษา