การประชุมระดมความเห็นชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา Korat Health and Wellness Innovation City

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มทส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความเห็นชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา Korat Health and Wellness Innovation City ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
 
 
ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา Korat Health and Wellness Innovation City เป็นชุดโครงการวิจัยที่เป็นผลงานร่วมของนักวิจัย 12 ท่าน จาก 9 สาขาวิชาในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการ DIGITECH ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนารูปแบบและการดำเนินงาน Health and Wellness Innovation Center
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Health and Wellness เน้น Healthy Aging และบุคลากรด้าน Service Innovation
3. การพัฒนาระบบพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านสุขภาพและสุขภาวะ
4. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 


 

นอกเหนือจากการประชุมระดมความเห็นแล้ว ยังมีการบรรยายเรื่อง “หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิจัยและหลักสูตรกลางของกรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ” โดย ดร. สุวภรณ์ แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการบรรยายเรื่อง “การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง